Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 44

protokols Nr. 2, 17. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā
Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk
reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015. gadā noslēgumu

Saskaņā ar likuma ,, Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.159 ,, Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015.gadā” un starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru 2015.gada 9.aprīlī noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.5-1/5, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla projektu „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2015.gadā” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 812.65 EUR (astoņi simti divpadsmit euro 65 centi) (2.pielikums „Projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2015.gadā” budžeta kopsavilkums un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2015.gadā” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 812.65 EUR (astoņi simti divpadsmit euro 65 centi), kas 100% apmērā ir Jaunatnes starptautisko aģentūras finansējums.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.februāra lēmumam Nr.44

(protokols Nr.2, 17.punkts)

Projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2015.gadā” noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2015.gadā

Līguma/vienošanās Nr.

5-1/5

Darbības programmas nosaukums:

Erasmus+

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācija

Projekta mērķis

Eiropas Savienības programmas „Erasmus+”, Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana Jūrmalā, Tukumā, Tukuma novadā, Babītē, Salas pagastā un Lapmežciemā, Mārupē.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Starptautiskā jaunatnes diena, 12.08.2015.

Starptautiskās jaunatnes dienas popularizēšana, aktīva dzīves veida popularizēšana Jūrmalas jauniešiem,

Pasākumā piedalījās 30 Jūrmalas jaunieši. Katra komanda piedalījās “iespēju stafetē” un kādā no sporta aktivitātēm. “Iespēju stafetes” uzdevumi par Erasmus+ projektiem, Eurodesk un Eiropas jaunatnes portālu.

Izvirzītais mērķis sasniegts atbilstoši plānotajam.

Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu saliedēšanās pasākums “Eiropas skolēns”

14.10.2015.

Uzlabot skolēnu pašpārvalžu darbu un informēt par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām jauniešiem

Pasākumā piedalījās 40 Jūrmalas jaunieši. Ideju izstrāde projektu realizācijai, aktivitātēm ikdienā.

Izvirzītais mērķis sasniegts atbilstoši plānotajam.

Seminārs

05.11.2015.

Apmācību seminārs par aktualitātēm jaunatnes projektos

Netika realizēts

Skatīt komentāru sadaļā “Projektā veiktie grozījumi”

Projektā veiktie grozījumi

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.159 “Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumiem 2015.gadā” 4.punktu – projekta kopējās izmaksas tika plānotas 1509.00 EUR apmērā. Projekta ietvaros tika plānotas trīs aktivitātes, atbilstoši līguma nosacījumiem. Taču līgumā ir arī punkts (Vispārīgā vienošanās Nr. 5-1/5, 1.2. punkts), ka “Līguma kopējā summa ar visiem Reģionālajiem koordinatoriem, kuri tika atzīti par uzvarētājiem iepirkumā un ar kuriem noslēgts līgums, ir līdz 15000 EUR, neskaitot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus”. Bija ieplānots vēl viens pasākums (seminārs) gada nogalē, bet, tā kā šogad reģionālie koordinatori Latvijā darbojušies aktīvi, tad vairāk līguma ietvaros nebija pieejams finansējums aktivitātēm un pasākums nenotika.

Vispārīgās vienošanās 3.2.4. punktā paredzēts, ka pirms pasākuma tiek iesniegts rakstisks finansējuma pieprasījums ne vēlāk kā mēnesi pirms pasākuma, kura atbalstīšanas gadījumā aģentūra apstiprina iesniegto pieprasījumu. Tā kā seminārs tika plānots novembrī, tad oktobrī, sazinoties ar aģentūru, saņēmām atteikumu finansējuma pieprasījumam. Līguma ietvaros iepriekš pasākumi netiek atrunāti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

09.04.15.-30.12.15.

09.04.15.- 30.12.15.

Projekta līgums tiek slēgts uz kalendāro gadu, bet konkrētās projekta aktivitāšu norises jānotiek līdz decembra mēnesim

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2015. gads

1

2

3

4

Starptautiskā jaunatnes diena

x

Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu saliedēšanās pasākums “Eiropas skolēns”

x

Seminārs

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā netika veiktas

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2015. gads

1

2

3

4

Starptautiskā jaunatnes diena

x

Jūrmalas Skolēnu pašpārvalžu saliedēšanās pasākums “Eiropas skolēns”

x

Projekta komanda

Līva Karlsone – Jūrmalas BJIC, jaunatnes lietu speciāliste, 26158424, liva.karlsone@gmail.com

Linda Kalniņa – brīvprātīgā, 27723995, lindakalnina07@gmail.com

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta noteiktais mērķis - Eiropas Savienības programmas „Erasmus+”, Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšana, atpazīstamības veicināšana un atbalsta nodrošināšana Jūrmalā, Tukumā, Tukuma novadā, Babītē, Salas pagastā un Lapmežciemā, Mārupē, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.

Projektā plānotās aktivitātes tika izpildītas daļēji, finansējums apgūts daļēji. Bijām ieplānojuši vairāk pasākumus nekā varējām saņemt finansējumu līguma ietvaros. Iespējams, ka jāplāno pasākumi vairāk gada pirmajā pusē. Projekta atskaites apstiprinātas JSPA.

Dalība Eurodesk reģionālā koordinatoru tīklā paplašinājusi kontaktus un sadarbību ar citiem jauniešu centriem, pašvaldībām Latvijā. Iegūts finansiāls atbalsts jauniešu ideju realizēšanai, kas viennozīmīgi vērtējams kā pozitīvs un noteikti turpināms nākamajos gados.[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF