Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 15.februāra 58.lēmumu

2016.gada 25.februārīNr. 43

protokols Nr. 2, 16. punkts

Par aktualizētu Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba
stratēģiju 2013.-2017. gadam

Saskaņā ar Jaunatnes likuma 5.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 20.aprīļa rīkojumu Nr.246 ,, Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.-2018.gadam”, un, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētā darbu ar jaunatni, ievērojot nozares prioritātes 2014.-2020.gada periodā jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās un jaunatnes politikas pamatprincipus, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmumu Nr.308 ,, Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu”, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 ,, Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 9.februāra sēdes protokolu Nr.1.2-27/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Apstiprināt aktualizēto Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģiju 2013.-2017.gadam (turpmāk – Stratēģija) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram nodrošināt Stratēģijas īstenošanu un ieviešanu un 2017.gadā veikt Stratēģijā noteikto sasniegto mērķu un rīcības plāna izpildes izvērtējumu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldei sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi un Revīzijas un audita nodaļu, nodrošināt Stratēģijas īstenošanas uzraudzību.

4. Uzdot Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei publicēt Jūrmalas pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” paziņojumu par Stratēģijas apstiprināšanu.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF