Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 42

protokols Nr. 2, 14. punkts

Par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius
apakšprogrammas ,,Skolu divpusējās partnerības” projekta
„Songs Make Impossible Look Easy” („Dziesmas
neiespējamo padara iespējamu”) noslēgumu

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, ņemot vērā Valsts izglītības attīstības aģentūras 2015. gada 17. novembra vēstuli Nr. 8.8-1/7141 par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas projekta „Songs Make Impossible Look Easy” gala atskaites apstiprināšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Majoru vidusskolas Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu divpusējās partnerības” projekta „Songs Make Impossible Look Easy” („Dziesmas neiespējamo padara iespējamu”) Nr.2013-1-LV1-COM07-05425 1 (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 21 000,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis euro un 00 centi) (2.pielikums „ Projekta „ Songs Make Impossible Look Easy” („Dziesmas neiespējamo padara iespējamu”) budžeta kopsavilkums (eiro)” un 3.pielikums „ Pārskats par projekta „ Songs Make Impossible Look Easy” („Dziesmas neiespējamo padara iespējamu”) finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 21 000,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis euro un 00 centi), kur Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „ Skolu divpusējā partnerība” finansējums ir 21 000,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis euro un 00 centi).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX

Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF