Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 41

protokols Nr. 2, 13. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 20. janvāra
lēmumā Nr.19 „Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis””

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 28. janvāra nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums” 53.3. apakšpunktu , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra lēmumā Nr.19 „Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”” šādus grozījumus:

1. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

”3. Pilnvarot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītāju Vizmu Klāsoni slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem”.

3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

”4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram”.

4. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

”6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016. gada 25. februāra lēmumam Nr.41

(protokols Nr.2, 13.punkts)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis”

maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Mūzikas zāles telpas noma (97,3 m2)

1 stunda

7.35

2.

Grupas telpas noma (58,2 m2)

1 stunda

4.27

3.

Metodiskā kabineta telpas noma (18,3 m2)

1 stunda

2.07


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF