Jūrmalas pilsētas dome

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 40

protokols Nr. 2, 22. punkts

Par dzīvojamās telpas adresē,
Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

Vārds Uzvārds , personas kods, reģistrēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 1.reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.

Vārds Uzvārds atbilst likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Likums) 14.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajai personu kategorijai, kuras ir tiesīgas saņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, tas ir – bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas audžuģimenē - pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe.

Palīdzības saņemšanas reģistrācijas grupas ietvaros dzīvojamā telpa tiek piedāvāta īrei personu reģistrācijas secībā. Rindas kārtība mainās, ja iepriekš reģistrētai personai ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu palīdzības saņemšanai, persona ir atteikusies no attiecīgās dzīvojamās telpas īres vai nav sniegusi atbildi uz saņemto piedāvājumu.

Saskaņā ar Likuma 18.panta pirmo daļu, 2016.gada 4.janvārī Vārds Uzvārds nosūtīts paziņojums Nr.1.1-40/30 ,,Paziņojums par dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem” (turpmāk-Paziņojums).

Vārds Uzvārds ir piekritusi dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, kas sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kopējo platību 43,20 m2 un dzīvojamo platību 30,60m2 (turpmāk-Dzīvoklis), īrei.

Uz Paziņojuma nosūtīšanas brīdi, kā arī, Vārds Uzvārds piekrišanas īrēt Dzīvokli saņemšanas brīdi, Vārds Uzvārds nebija sasniegusi 24 gadu vecumu.

Saskaņā ar Likuma 5.pantu, lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā pieņem attiecīgās pašvaldības dome vai tās deleģētā institūcija, ievērojot minētā likuma noteikumus un pašvaldības domes saistošos noteikumus.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikuma Nr.30 ,,Dzīvokļu komisijas nolikums” 2.2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijai deleģēts sniegt atzinumus Jūrmalas pilsētas domei lēmumu pieņemšanai par konkrētas palīdzības sniegšanu personām dzīvojamās platības piešķiršanā.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 3.punktam, lēmumu par palīdzības sniegšanu personai dzīvojamās telpas izīrēšanā pieņem Jūrmalas pilsētas dome, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas atzinumu. Uz Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas atzinuma sniegšanas brīdi - 2016.gada 2.februārī, Vārds Uzvārds nebija sasniegusi 24 gadu vecumu.

Vārds Uzvārds nav pieprasījusi un saņēmusi Likuma 3.panta 5.1punktā noteikto palīdzību – dzīvokļa pabalstu bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības.

Norādāms, ka atbilstoši Likuma 19.pantam, izīrējot dzīvojamo telpu, pašvaldības dome nosaka uz kādu termiņu slēdzams īres līgums. Savukārt, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 34.punktu, pašvaldība dzīvojamās telpas izīrē uz trīs gadu termiņu.

Ievērojot Civillikuma 1.pantu, kas noteic, ka tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5., 14.panta ceturto daļu un 19.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 3. un 34.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2016.gada 2.februāra atzinumu (protokols Nr.8.1-1/2) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 10.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt Vārds Uzvārds dzīvojamo telpu adresē, Jūrmalā.

2. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri uz 3 (trīs) gadiem no līguma noslēgšanas dienas.

3. Izslēgt Vārds Uzvārds no Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 1.reģistra.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot šī lēmuma 2.punktā noteikto īres līgumu.

5. Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

6. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF