Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 38

protokols Nr. 2, 7. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes
,,Jūrmalas kapi” direktora amatu

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikuma Nr.48 ,,Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes ,,Jūrmalas kapi” nolikums” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Iecelt amatā par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes ,,Jūrmalas kapi” direktora pienākumu izpildītāju Guntaru Lasi ar 2016.gada 15.martu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF