Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 36

protokols Nr. 2, 5. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumiem

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta Numismātikas nodaļas krājums ir valstī lielākais monētu, papīra naudas zīmju, ordeņu, goda zīmju un citu apbalvojumu glabātājs. Svarīgi, lai apbalvojumi kā lietišķie vēstures paraugi glabātos Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

Lai nākamajām paaudzēm saglabātos mūsu laikmeta liecības, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs lūdz Jūrmalas pilsētas domi rast iespēju krājuma papildināšanai nodot Jūrmalas pilsētas domes dibinātos apbalvojumus: Goda zīmi un miniatūrzīmi, Goda rakstu, Atzinības rakstu un Pateicības rakstu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešo daļu, 43.pantu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikuma Nr.37 „Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums” 3.punktu, un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 2015.gada 15.oktobra vēstuli Nr.277/1-9, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot bez atlīdzības Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, reģistrācijas Nr.90000076673, (Vēstures departamenta Numismātikas nodaļai) numismātikas un faleristikas krājumu papildināšanai Jūrmalas pilsētas domes dibinātos apbalvojumus (paraugus):

1.1. Goda zīmi un miniatūrzīmi (ar kastīti un apliecību);

1.2. Goda rakstu;

1.3. Atzinības rakstu;

1.4. Pateicības rakstu.

2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci Indru Kalvāni nodot lēmuma 1.punktā minēto apbalvojumu paraugus Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i. Arturam Grantam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF