Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 25.jūlija 23.nolikumu

2016.gada 20.oktobrīNr. 47

protokols Nr. 15, 26. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4
„Jūrmalas sākumskolas “Atvase” nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo
daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas sākumskolas “Atvase” nolikums” (turpmāk - nolikums) šādu grozījumu:

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Skolai ir zīmogs un noteikta parauga veidlapas ar Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu.”

Priekšsēdētāja vietniece

R.Sproģe