Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 18.augustāNr. 38

protokols Nr. 10, 43. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22
“Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 97.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 “Pilsētplānošanas nodaļas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 97.punktu”.

2. Papildināt ar 5.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.19. sagatavot domes lēmumu projektus par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem;”.

3. Papildināt ar 5.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.20. sagatavot un pieņemt lēmumus par detālplānojumu darba uzdevumu derīguma termiņa pagarināšanu.”.

4. Papildināt nolikumu ar 6.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.7. pieņemt lēmumus par detālplānojumu darba uzdevumu derīguma termiņa pagarināšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF