Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 24.maija 220.lēmumu

2016.gada 8.jūnijāNr. 27

protokols Nr. 7, 11. punkts

Kultūras konsultatīvās padomes nolikums

Izdots saskaņā ar saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra
saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 18. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Kultūras konsultatīvā padome (turpmāk – Padome) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) izveidota konsultatīva institūcija, kas līdzdarbojas kultūras jautājumu risināšanā ar padomdevēja un ierosinājumu tiesībām.

2. Padome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

II. Padomes darbības mērķi un uzdevumi

3. Padomes darbības mērķis ir veicināt Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos kultūras jomā, veidojot sadarbību starp sabiedrību, domi un Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kultūras institūcijām, tā darbojas uz brīvprātības principiem.

4. Padomes uzdevumi kultūras jomā:

4.1. analizēt un sniegt viedokli domei par konceptuāliem kultūras jautājumiem;

4.2. veicināt Jūrmalas pilsētas kultūras iestāžu iesaistīšanos vietējos un starptautiskos projektos, kā arī kvalitatīvu projektu realizēšanu Jūrmalas pilsētā un jaunu kultūras tūrisma produktu attīstību;

4.3. veicināt sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām, kas darbojas kultūras jomā, nacionālajām kultūras biedrībām, kultūras fondiem, veicināt kultūras daudzveidību Jūrmalas pilsētā;

4.4. aktualizēt Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju problēmas, vajadzības un intereses kultūras jomā;

4.5. citi Padomes locekļu ierosināti jautājumi.

III. Padomes tiesības un pienākumi

5. Padomes tiesības kultūras jomā:

5.1. lūgt Padomes darbam nepieciešamo informāciju no domes struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm un institūcijām un par tiem sniegt Padomes viedokli un priekšlikumus;

5.2. sagatavot priekšlikumus un iesniegt tos domes deputātiem un vadībai;

5.3. Padomes pārstāvim piedalīties ar padomdevēja tiesībām domes Kultūras jautājumu komitejas sēdēs;

5.4. pieaicināt uz Padomes sēdēm speciālistus kultūras politikas jautājumu analīzei un risināšanai.

6. Padomes pienākums ir regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, informēt domi par Padomes darbību, pieņemtajiem priekšlikumiem.

IV. Padomes izveidošana, sastāvs un darba organizācija

7. Pārstāvjus darbam Padomē izvirza profesionālās un nevalstiskās kultūras organizācijas.

8. Padomē var darboties ne vairāk kā divi pārstāvji vismaz no piecām organizācijām - radošo profesiju pārstāvji, sabiedrisko, nevalstisko organizāciju un nacionālo kultūras biedrību pārstāvji.

9. Par Padomes locekli nevar tikt iecelts domes deputāts, deputāta kandidāts, domes struktūrvienības vai pašvaldības iestādes vadītājs, kā arī politisko organizāciju (partiju), to apvienību un partiju patstāvīgo struktūrvienību izpildinstitūciju un citu institūciju locekļi.

10. Padomes darbs netiek atalgots.

11. Padomes sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse Padomes locekļu.

12. Padomes locekļus ieceļ un atceļ ar Padomes lēmumu. Padomes locekļa maiņas gadījumā, profesionālās un nevalstiskās kultūras organizācijas iesniedz iesniegumu Padomes priekšsēdētājam, kurš pieņem lēmumu par pārstāvja iecelšanu Padomē, ko apstiprina Padome. Iecelšanas atteikuma gadījumā tiek nosūtīts rakstisks pamatojums divu nedēļu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža.

13. Padomes locekļi no sava vidus ar balsu vairākumu ievēl Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku uz diviem gadiem ar tiesībām būt pārvēlētiem.

14. Padomi pārstāv un tās darbu organizē un vada Padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

15. Padomes lēmumi ir rekomendējoši un informējoši un tie tiek pieņemti Padomes locekļiem balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss pieder Padomes priekšsēdētājam.

16. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi ceturksnī vai arī biežāk, ja to pieprasa vismaz puse Padomes locekļu.

17. Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu līdzdalību jautājumu apspriešanā, uz Padomes sēdi var tikt aicināti arī dažādu sabiedrisko organizāciju, kultūras iestāžu, partiju vai domes pārstāvji, kas pārstāv noteiktu sabiedrības grupu intereses.

18. Padomes sēdes jāprotokolē. Protokolēšanu veic no Padomes locekļu vidus iecelts protokolētājs. Protokolu paraksta Padomes sēdes vadītājs.

19. Protokolā ierakstāms:

19.1. kur, kurā gadā, mēnesī, dienā sēde notiek;

19.2. cikos sēde ir atklāta un slēgta;

19.3. sēdes vadītāja un protokolētāja vārds un uzvārds, amats;

19.4. sēdē klātesošo Padomes locekļu skaits, vārds un uzvārds;

19.5. sēdes darba kārtība;

19.6. to personu vārds, uzvārds, kam tiek dots vārds;

19.7. iesniegtie priekšlikumi, lēmumprojekti un pieprasījumi;

19.8. ar cik balsīm pieņemts lēmums, balsojuma atšifrējums;

19.9. pieņemtais lēmums;

19.10. cita informācija pēc sēdes dalībnieku pieprasījuma.

20. Padomes sēžu protokols tiek sagatavots un 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās sēdes tiek izsūtīts Padomes locekļiem to apstiprināšanai.

21. Padomes sēžu protokoli tiek apkopoti un tos glabāšanā pieņem Padomes priekšsēdētājs uz savu pilnvaru laiku. Padomes priekšsēdētājs iesniedz domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā katras Padomes sēdes protokola vienu eksemplāru.

22. Padomes priekšsēdētājs pārstāv Padomi savas kompetences ietvaros.

V. Padomes darbības pārtraukšana

23. Padome kā konsultatīva institūcija tiek izveidota, reorganizēta un likvidēta ar domes lēmumu.

24. Padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku no pienākumu pildīšanas atbrīvo pēc paša vēlēšanās, iesniedzot rakstisku iesniegumu, vai kāda no Padomes locekļa iniciatīvas. Lēmums ir pieņemts, ja par to ir saņemts Padomes sastāva balsu vairākums.

25. Padomes locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot ar Padomes lēmumu, ja to pieprasa:

25.1. pats Padomes loceklis, iesniedzot iesniegumu;

25.2. Padomes priekšsēdētājs par Padomes locekli, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu par neattaisnotu Padomes sēžu neapmeklēšanu trīs reizes pēc kārtas.

VI. Noslēguma jautājumi

26. Grozījumus Padomes nolikumā var izdarīt pēc Padomes vai domes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina dome.

27. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra nolikums Nr.20 „Kultūras konsultatīvās padomes nolikums”.

28. Padomei trīs mēnešu laikā no šī nolikuma spēkā stāšanās brīža nodrošināt Padomes sastāva veidošanu, Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu, un turpmāko sadarbību atbilstoši šajā nolikumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.

29. Līdz jauna Padomes sastāva izveidošanai Padomei ir tiesības savas kompetences ietvaros sniegt priekšlikumus domei.

30. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošina šī nolikuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un mājaslapā internetā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF