Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 16.decembra 63.nolikumu

2016.gada 25.februārīNr. 9

protokols Nr. 2, 19. punkts

Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas
piešķiršanas nolikums 2016.gadam

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas nolikums 2016.gadam (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un izskatīti pieteikumi par Jūrmalas pilsētas domes radošās stipendijas, tai skaitā uzturēšanās izdevumu kompensācijas (turpmāk – stipendija) piešķiršanu.

2. Stipendijas piešķiršanas mērķis ir veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu Jūrmalas pilsētā, finansēt fizisko personu jaunrades (radošos) un pētniecības projektus kultūras jomā, popularizēt Jūrmalas pilsētas vārdu valsts un starptautiskā mērogā, veicot radošo darbu Dubultu rakstnieku namā, Jūrmalā.

3. Pretendēt uz stipendijas saņemšanu var fiziskas personas, kuras darbojas kultūras un mākslas jomā un kuru īstenotais projekts veicinās Latvijas kultūras un mākslas attīstību, starptautisku sakaru attīstību un popularizēs Jūrmalas pilsētas vārdu starptautiskā mērogā.

4. Pretendentu pieteikumu iesniegšanu izsludina un organizē Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa (turpmāk – Nodaļa).

5. Pretendentu iesniegtos pieteikumus vērtē ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotā stipendijas piešķiršanas komisija (turpmāk - Komisija).

II. Pretendentu pieteikumu iesniegšanas kārtība

6. Informācija par pieteikumu iesniegšanu tiek publicēta Jūrmalas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv līdz 2016.gada 17.maijam.

7. Aizpildītu pieteikumu (1.pielikums), kas jāsagatavo saskaņā ar šī Nolikuma prasībām, pretendentam jāiesniedz personīgi kādā no Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centriem, jānosūta pa pastu vai elektroniskā formātā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@jpd.gov.lv).

8. Pieteikumi jāiesniedz līdz tīmekļa vietnē www.jurmala.lv norādītajam pieteikuma iesniegšanas termiņam, norādīto datumu iekaitot.

III. Stipendijas apmērs un piešķiršanas kārtība

9. Stipendija tiek piešķirta jaunrades procesa veicināšanai, aktuālu pētījumu sekmēšanai sociālajās un humanitārajās zinātnēs, nozīmīgu kultūras un mākslas pasākumu radošo koncepciju teorētiskai un praktiskai izstrādei kultūras nozarēs.

10. Kopējais vienas stipendijas apmērs ir 500,00 EUR , tai skaitā uzturēšanās izmaksu kompensācija Dubultu Rakstnieku namā, Jūrmalā saskaņā ar pieteikumā norādīto uzturēšanas periodu atbilstoši apstiprinātam Latvijas Rakstnieku savienības cenrādim. Stipendija tiek piešķirta un ir izmantojama noteiktā laikā, bet ne ilgākā par 3 (trīs) mēnešiem no tās saņemšanas brīža.

11. Stipendijas piešķiršanai tiek ņemti vērā, šādi kritēriji:

11.1. pretendenta līdzšinējais ieguldījums Latvijas kultūras un mākslas attīstībā: pretendents ir vismaz vienas izdotas grāmatas autors vai profesionālajos/amatierteātros iestudētas lugas autors, uzņemtas filmas scenārists u.tml.;

11.2. pretendenta radošie sasniegumi;

11.3. pretendenta iecerētā darba apraksts (ne vairāk kā uz 2.lpp.);

11.4. darba apraksta saprotamība – skaidri formulēta ideja, mērķis, uzdevumi, izklāstīta realizācijas gaita un sasniedzamais rezultāts;

11.5. pozitīva Latvijas Rakstnieku savienības rekomendācija.

12. Stipendijas saņēmēja uzturēšanās laiks Dubultu rakstnieku namā ne mazāks par 3 (trīs) nedēļām un ne ilgāks par 3 (trīs) mēnešiem laika posmā no 2016.gada augusta līdz 2016.gada novembra mēnesim (ieskaitot).

IV. Komisijas tiesības un pienākumi

13. Komisijas darbojas saskaņā ar šo Nolikumu.

14. Komisijā darbojas 5 (pieci) locekļi, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.

15. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 4 (četri) locekļi.

16. Komisija kā ekspertu pieaicina vismaz vienu biedrības “Latvijas Rakstnieku savienība” valdes pilnvarotu pārstāvis bez balss tiesībām.

17. Komisijas kompetencē ir:

17.1. 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa izskatīt iesniegtos pieteikumus un lemt par stipendijas piešķiršanu un tās apjomu, atsevišķi norādot uzturēšanas izmaksu kompensācijas apjomu un stipendijas apjomu;

17.2. pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt finansējumu, norādot pamatojumu;

17.3. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem;

17.4. pagarināt vai mainīt pieteikumu iesniegšanas un citus termiņus;

17.5. izvērtēt un saskaņot stipendijas saņēmēja iesniegto atskaiti (Nolikuma 3.pielikums), kuru paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

18. Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta izskatīšanā, viņš par to informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās šī projekta vērtēšanā.

19. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja pienākumus veic Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas lēmumi tiek pieņemti Komisijas sēdes laikā, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to balsojis Komisijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

20. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi klātesošie Komisijas locekļi un Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis.

21. Lēmumu par Stipendijas piešķiršanu Komisija pieņem šim mērķim piešķirtā pašvaldības budžeta ietvaros.

V. Noslēguma jautājums

22. Par piešķirto stipendiju stipendijas saņēmējam ir jānoslēdz trīspusējs līgums (2.pielikums), kuru Jūrmalas pilsētas domes vārdā paraksta pašvaldības izpilddirektors.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.februāra nolikumam Nr.9

(protokols Nr.2, 19.punkts)

PIETEIKUMS

Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanai

1. Pretendents ____________________________________________

(fiziskas personas vārds, uzvārds)

2. Adrese, tālrunis _______________________________________________

3. Pieteikuma iesniegšanas datums ____________________________________

4. Pretendenta līdzšinējais ieguldījums Latvijas kultūras un mākslas attīstībā (pretendents ir vismaz vienas izdotas grāmatas autors vai profesionālajos/amatierteātros iestudētas lugas autors, uzņemtas filmas scenārists u.tml.):____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Pretendenta radošie sasniegumi ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pielikumā pievienotie dokumenti:

* Darba apraksts (ne vairāk kā uz 2.lpp.);

* Dzīves gājuma apraksts (Curiculum Vitae);

* Latvijas Rakstnieku savienības rekomendācija, kurā atspoguļots pretendenta uzturēšanās laiks Dubultu rakstnieku namā;

Citi nepieciešamie dokumenti pēc pretendenta ieskatiem:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pretendenta paraksts _______________________________________

Pieteikumu iesniegšanas laiks (tiks precizēts, izsludinot Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas pieteikumu iesniegšanu).

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centros – Jomas ielā 1/5, Jūrmalā; Raiņa ielā 110, Jūrmalā; Tukuma ielā 30, Jūrmalā; vai elektroniski sūtot uz e-pastu: pasts@jpd.gov.lv (parakstītu ar drošo elektronisko parakstu).2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.februāra nolikumam Nr.9

(protokols Nr.2, 19.punkts)

Līgums par radošā darba stipendijas piešķiršanu Nr.____________________

Jūrmalā 201_.gada_______________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. _________, turpmāk – Dome,

_________________ , personas kods _________________, deklarētā dzīves vietas adrese:_______________, turpmāk – Stipendijas saņēmējs,

______________ , (turpmāk – Sadarbības partneris), juridiskā adrese ________________, tās __________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ______________________

turpmāk katrs atsevišķi vai visi kopā saukti Puse/-es, pamatojoties uz Domes 2016.gada ________________ nolikumu Nr.____ „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums” (turpmāk – Nolikums) un Domes izveidotās komisijas (turpmāk – Komisija) lēmumu (___.___.20____. protokols Nr.____), noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets

Stipendijas saņēmējs apņemas sagatavot/izstrādāt ___________________________ (turpmāk - Darbs) saskaņā ar Līgumu un Darba aprakstu, kas iesniegts kā pielikums stipendijas pieteikumam.

2.PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Stipendijas saņēmējs apņemas:

2.1.2. personīgi sagatavot Darbu atbilstoši Darba aprakstam;

2.1.2. iesniegt Sadarbības partnerim Darbu un atskaiti (nolikuma 3.pielikums) līdz _____________________;

2.1.3. Publicēšanas gadījumā Darbā ievietot Jūrmalas pilsētas simboliku;

2.1.4. Darba sagatavošanas laikā uzturēties Dubultu rakstnieku namā no _________ līdz ________, noslēdzot īres līgumu ar Sadarbības partneri;

2.1.5. rakstveidā informēt Sadarbības partneri vai Domi par izmaiņām, šķēršļiem, problēmām, kas varētu ietekmēt Darba sagatavošanas kvalitatīvu izpildi

2.2. Stipendijas saņēmējs apliecina un ir atbildīgs par to, ka Darbs ir Stipendijas saņēmēja jaunrades produkts, un tā radīšanā nav nesankcionēti izmantotas vai citādi aizskartas trešo personu tiesības.

2.3. Sadarbības partneris apņemas:

2.3.1. nodrošināt Stipendijas saņēmējam uzturēšanos Dubultu rakstnieku namā Līguma 2.1.4.apakšpunktā norādītajā termiņā;

2.3.2. rakstveidā informēt Stipendijas saņēmēju par izmaiņām, šķēršļiem, problēmām, kas varētu ietekmēt Darba sagatavošanas kvalitatīvu izpildi;

2.3.3. iesniegt Domei rēķinu par Stipendijas saņēmējam piešķirtās Stipendijas uzturēšanās izmaksu daļu saskaņā ar Sadarbības partnera valdes apstiprināto cenrādi;

2.3.4. pievienot rēķinam īres līguma apstiprinātu kopiju, kas noslēgts ar Stipendijas saņēmēju;

2.3.5. izvērtēt, pārbaudīt Stipendijas saņēmēja Līguma 2.1.2.apakšpunktā minētajā kārtībā iesniegto atskaiti un parakstītu iesniegt Domē.

2.4. Dome apņemas:

2.4.1. 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 2.3.3.apakšpunktā minētā rēķina saņemšanas veikt Līgumā paredzētos maksājumus, ja ir izpildīti Līgumā minētie noteikumi;

2.4.2. samaksāt Stipendiju Stipendijas saņēmējam šī Līguma 3.2.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā un termiņā;

2. 4.3. rakstveidā informēt Stipendijas saņēmēju un Sadarbības partneri par izmaiņām, šķēršļiem, problēmām, kas varētu ietekmēt Darba sagatavošanas kvalitatīvu norisi.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Stipendijas kopējā summa ir  500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi).

3.2. Stipendija tiek samaksāta šādā apmērā un kārtībā:

3.2.1. stipendijas daļa, kas ietver uzturēšanās izmaksu kompensāciju _______ EUR (summa vārdiem) apmērā tiek samaksāta Sadarbības partnerim atbilstoši Stipendijas piešķiršanas komisijas lēmumam un iesniegtam rēķinam 10 (desmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas ;

3.2.2. radošā darba stipendija, kas neietver uzturēšanās izmaksas Dubultu rakstnieku namā un ir starpība starp stipendijas kopējo summu un punktā 3.2.1.punktā norādīto kompensāciju, _______ EUR (summa vārdiem) apmērā tiek samaksāta Stipendijas saņēmējam avansā uz Stipendijas saņēmēja norēķinu kontu bankā saskaņā ar Stipendijas piešķiršanas komisijas lēmumu 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas brīža.

3.3. Stipendijas summā iekļauti visi ar Līgumā minētā Darba izpildi saistītie nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Stipendijas saņēmēja izdevumi, kas nepieciešami tā saistību pienācīgai izpildei.

3.4. Avansā pārskaitītie naudas līdzekļi tiek iekļauti izdevumos tikai pēc atskaites (nolikuma 3.pielikums) apstiprināšanas. Ja atskaite netiek apstiprināta, tad 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma par atskaites neapstiprināšanu saņemšanas Stipendijas saņēmējam ir pienākums pārskaitīt pilnā apmērā 3.1.punktā minēto stipendiju Domei.

4. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai. Puses atbild viena otrai par zaudējumiem, kas var rasties no Līguma saistību apjoma, neizpildes vai daļējas izpildes, kas otrai Pusei nodarīti viņu ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.

4.2. Puses neizpauž trešajām personām Līguma izpildes gaitā saņemtās konfidenciālās ziņas, kā arī datus, kas var tikt izmantoti konkurences nolūkos, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.

4.3. Puses neveic darbības, kas tieši vai netieši var nodarīt kaitējumu citas Puses interesēm un prestižam. Par Darba izpildes aizkavēšanu un nesavlaicīgu un/vai nekvalitatīvu izpildi, par katru nokavēto dienu līdz pilnīgai saistību izpildei Stipendijas saņēmējs maksā Domei līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktā stipendijas apmēra. Dome ir tiesīga ieturēt līgumsodu no veicamā maksājuma.

4.4. Ja Dome kavē Līgumā noteikto maksājumu samaksu, tā maksā Stipendijas saņēmējam un/vai Sadarbības partnerim līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

4.5. Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses risina sarunu ceļā, bet, ja vienošanos panākt nav iespējams – Latvijas Republikas tiesā.

4.6. Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt citu pusi par jebkādiem apstākļiem, kas var kavēt Līgumā noteikto saistību izpildi noteiktajā laikā un apjomā.

5. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS

UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. Dome ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, ja Stipendijas saņēmējs un/vai Sadarbības partneris nepilda tam nolīgtās saistības un pēc Domes rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt . Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Stipendijas saņēmējs atlīdzina Domei visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumā noteiktās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas.

5.4. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums izpildīt Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

6. CITI JAUTĀJUMI

6.1. Domes vārdā parakstīt atskaiti par Jūrmalas pilsētas domes piešķirto radošā darba stipendiju pie Līguma kā pilnvarotā persona tiek noteikta Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. un Komisijas priekšsēdētājs.

6.2. Kontaktpersonas:

6.2.1. Domes kontaktpersona: _______________, tālr. ______________, e-pasts ___________________;

6.2.2. Sadarbības partnera kontaktpersona: _______________, tālr. ______________, e-pasts ___________________;

6.2.3. Stipendijas saņēmējs: _____________, tālr. __________, e-pasts ________.

6.3. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām pusēm bez citas Puses rakstiskas piekrišanas.

6.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ________ lapām, 3 (trīs) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Dome

Nosaukums: Jūrmalas pilsētas dome,

Reģistrācijas Nr. 90000056357

Juridiskā adrese:

Jomas iela 1/5, Jūrmala,

LV–2015

Tālrunis: 67093800

Banka: A/S Citadele banka,

Konta Nr. LV84PARX0002484572001

kods PARXLV22

__________________

Vārds, uzvārds

Sadarbības partneris

v.uzvārds

Pers.kods

Adrese:

Konta Nr.

Banka:

Kods

__________________

Vārds, uzvārds

Stipendijas saņēmējs

Nosaukums:

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese:

Tālrunis:

Banka:

Konta Nr.:

Kods:

__________________

Vārds, uzvārds3. pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 25.februāra nolikumam Nr.9

(protokols Nr.2, 19.punkts)

PDF


Lejupielāde: DOC un PDF