Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 14.01.2016. Stājas spēkā 15.01.2016.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 51

protokols Nr. 22, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.12
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.237 (5043)) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.2. Pabalsta apmērs ir 216 euro kalendārajā gadā un tiek izmaksāts katru mēnesi 18 euro apmērā. Pabalstu piešķir līdz personas invaliditātes termiņa beigām vai uz termiņu, kad personai ir tiesisks pamats piedalīties ceļu satiksmē ar iesniegumā norādīto transportlīdzekli, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem. Pabalstu piešķir par pilnu mēnesi, kurā saņemts iesniegums un kurā personai zūd tiesisks pamats saņemt pabalstu.”

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.5. Pabalsta izmaksu izbeidz, ja:

3.5.1. pabalsta saņēmējs ir miris;

3.5.2. ir beidzies termiņš, uz kuru pabalsta saņēmējam ir noteikta invaliditāte;

3.5.3. pabalsta saņēmējam ir zudis tiesisks pamats piedalīties ceļu satiksmē ar iesniegumā norādīto transportlīdzekli.”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.51
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.12
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr.51 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim”” (turpmāk – saistošie noteikumi) paredz precizēt pabalsta izmaksas kārtību un noteikt pabalsta izmaksas izbeigšanas gadījumus.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošajos noteikumos jāprecizē pabalsta izmaksas apjoms vienam mēnesim, kā arī izmaksas kārtību.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsta izmaksa tiks nodrošināta Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvaldei piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Pabalsta piešķiršanu un izmaksu nodrošinās Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvalde.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF