Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 19.01.2016. Stājas spēkā 20.01.2016.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 50

protokols Nr. 22, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 32.pantu, likuma „Par palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, likuma
„Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 50 (4036), 2013, Nr.237 (5043)) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.1. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tai nepieder materiālie resursi un tā nav uzņēmusies saistības normatīvo aktu izpratnē, kas nosaka kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu un tā atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

3.1.1. un tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas;

3.1.2. persona sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumu vai persona ar invaliditāti, ja tā dzīvo vienā mājsaimniecībā, tai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un tās vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.”

2. Svītrot saistošo noteikumu 3.2.apakšpunktu.

3. Izteikt saistošo noteikumu 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.1. Labklājības pārvalde ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu 1.3.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam.”

4. Papildināt saistošo noteikumu 4.3.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

„Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.”

5. Svītrot saistošo noteikumu 4.5.apakšpunktu.

6. Izteikt saistošo noteikumu pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

7. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.50

(protokols Nr.22, 22.punkts)

Latvijas Republika

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE

IZZIŅA

par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam

_______________________________

(datums)

Nr._______

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE apliecina, ka ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, kuras dzīvesvietas adrese ir

_____________________________________________________________________________

(adrese)

un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi (vārds, uzvārds, personas kods):

1)

2)

3)

4)

5)

utt.

noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss piešķirts uz laikposmu

no ___________________ līdz __________________.

(datums) (datums)

Atbildīgā amatpersona ____________________

(paraksts)

z.v.Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.50
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pants nosaka sociālās palīdzības mērķi - sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr.50 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā”” paredz paaugstināt ienākumu līmeni līdz kuram ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā un piesaistīt ienākumu līmeni valstī noteiktai minimālai darba algai. Papildus tiek precizēta kārtība, kādā tiek noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai nodrošinātu materiālu atbalstu lielākam personu lokam, ir nepieciešams paaugstināt ienākumu līmeni līdz kuram ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Sociālā palīdzība tiks nodrošināta Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvaldei piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Izvērtēšanu atbilstībai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam nodrošinās Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvalde.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF