Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 48

protokols Nr. 22, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2015.gadam 112 135 100 euro apmērā, tajā skaitā:

1.1. ieņēmumus 70 159 091 euro apmērā, atlikumu gada sākumā 13 859 746 euro apmērā un saņemtajiem aizņēmumiem 28 116 263 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. izdevumus 105 323 691 euro apmērā, atlikumu gada beigās 1 884 611 euro apmērā un aizņēmumu atmaksu 4 926 798 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.”

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunkta 1.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu;

3. Aizstāt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkta 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu;

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” tāmi Nr.01.1.8., ar šo saistošo noteikumu 77.pielikumu;

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas „PVN nomaksa” tāmi Nr.01.2.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu;

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.2.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas „Procentu maksājumi Valsts kasei” tāmi Nr.01.2.2., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu;

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas „Apropriācijas rezerve” tāmi Nr.04.3.3., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu;

8. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.5.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.5.4. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti”, vienotais reģistrācijas Nr.50003711841, programmas „Aprēķinātā pievienotās vērtības nodokļa nomaksa valsts budžetā sabiedrības likvidācijas pabeigšanai” tāmi Nr.06.4.1.;”

9. Pievienot saistošo noteikumu 2.5.4.apakšpunktam Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti”, vienotais reģistrācijas Nr.50003711841, programmas „Aprēķinātā pievienotās vērtības nodokļa nomaksa valsts budžetā sabiedrības likvidācijas pabeigšanai” tāmi Nr.06.4.1., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu;

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu;

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.16.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu;

13. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

„10. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 63 447 euro;

19.3.0.0. 20 422 euro;

21.4.9.9. 64 893 euro;

23.4.1.0. 8 252 euro;

03.110.6424 1 655 euro;

03.110.7223 33 250 euro;

04.510.7230 18 500 euro;

06.600.7223 5 025 euro;

08.100.7223 20 143 euro;

08.220.7223 51 euro;

08.230.7223 350 euro;

09.100.7223 54 545 euro;

09.210.7223 7 285 euro;

09.510.7223 1 584 euro;

09.510.7230 797 euro;

09.510.7230 (ziedojumi) 8 252 euro;

10.910.7223 3 703 euro;

Atlikums gada beigās 874 euro, konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas.”

14. Pamatojoties uz 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar 2015.gada 6.novembra, 17.novembra, 23.novembra, 1.decembra, 7.decembra, 9.decembra Jūrmalas pilsētas domes rīkojumiem Nr.1.1-14/366, Nr.1.1-14/383, Nr.1.1-14/397, Nr.1.1-14/411, Nr.1.1-14/425, Nr.1.1-14/428 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.48 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts saistošo noteikumu 8.punktam

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.51 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” darbības izbeigšanu” tika nolemts izbeigt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas attīstības projekti”, vienotais reģistrācijas numurs 50003711841 (turpmāk – sabiedrība), darbību un Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim uzsākt tās likvidāciju.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 125. panta otro daļu, tika nolemts sabiedrības mantu, kas nav nepieciešama likumā noteiktajā termiņā un kārtībā pieteikto kreditoru prasījumu apmierināšanai, nepārdot un nodot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Iepriekšminēto kreditoru prasījumi ir pilnībā apmierināti, sabiedrības saistības pret darbiniekiem ir izpildītas un sabiedrībai debitoru parādu nav, kā arī ir sagatavots mantas sadales plāns saskaņā ar kuru, visa manta tiek nodota Jūrmalas pilsētas pašvaldībai kā vienīgam dalībniekam.

Ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 104.panta pirmajā daļā noteikto, PSIA “Jūrmalas attīstības projekti” ir aprēķinājuši pievienotās vērtības nodokļa summu 366 636,68 EUR apmērā, kas iemaksājama valsts budžetā no grāmatvedības uzskaitē esošo pamatlīdzekļu bilances vērtības (dzīvojamā māja Jūrmalā, Līču ielā 2), pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības objektu (objekts Jūrmalā, Dīķu ielā 30) izmaksām izslēgšanas dienā (2015.gada 16.novembrī), t.sk.,:

- EUR 308 280 Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Jūrmalā, Līču ielā 2 (atlikusī bilances vērtība izslēgšanas dienā 1 468 000 EUR);

- EUR 58 356,68 Objekts Dīķu iela 30 (atlikusī bilances vērtība izslēgšanas dienā 265 277,13 EUR).

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ievērojot PSIA „Jūrmalas attīstības projekti” likvidatora 14.12.2015. ziņojumu, lai pabeigtu sabiedrības likvidāciju, ir nepieciešams veikt pievienotās vērtības nodokļa samaksu, bet sabiedrības rīcībā nav nepieciešamie naudas līdzekļi. Piespiedu pārdošanas jeb ātrās realizācijas gadījumā, vērtība, ko reāli PSIA “Jūrmalas attīstības projekti” pie mantas atsavināšanas varētu iegūtu, būtu ievērojami zemāka par tirgus vērtību, turklāt šāda rīcība būtu pretēja Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmumam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības:

1) veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās;

2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu.

Pārvērtējot Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā un tās atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosacījumiem, tika konstatēts, ka sabiedrības darbības turpināšana nav pamatota un tā ir likvidējama, jo Jūrmalas pilsētas pašvaldība kā atvasināta publiska persona komercdarbību var veikt tikai Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos.

Sabiedrības nekustamais īpašums mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Jūrmalā, Līču ielā 2 un zemesgabals Jūrmalā, Dīķu iela 30 ir nepieciešami pašvaldības funkciju īstenošanai - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, veidojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamo fondu, tādēļ šo īpašumu atsavināšana nav pieļaujama no pašvaldības funkcijas izpildes viedokļa.

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, kas nosaka, ka šī likuma mērķis ir panākt, lai publiskas personas finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novērst to izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, un 3.pantu, kas nosaka, ka Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir:

1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu;

2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu;

3) manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.

Līdz ar to piespiedu pārdošanas jeb ātrās realizācijas gadījumā, vērtība, par kādu mantu varētu tiktu atsavināta, nesasniegtu iespējami augstāko cenu. Bez tam, ja SIA “Jurmalas attīstības projekti” netiek piešķirta pašvaldības budžeta dotācija pievienotā vērtības nodokļa nomaksai, kapitālsabiedrības likvidācija pašreizējā situācijā nevar tikt pabeigta. Kapitālsabiedrībai naudas līdzekļu par ko turpināt likvidācijas procesu nav.

Tā kā sabiedrības darbības izbeigšanas rezultātā, sabiedrībai, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 104.panta pirmo daļu, ir radušās nodokļu nomaksas saistības pret valsts budžetu un aktīvu atsavināšana, lai nodrošinātu nepieciešamās naudas plūsmas, nav pieļaujama, lietderīga un pamatota, nepieciešams dalībnieka papildu finansējums dotācijas veidā, lai nodrošinātu papildu naudas plūsmas aprēķināto nodokļu izdevumu segšanai un likvidācijas pabeigšanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu 2015.gadā EUR 366 636,68.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF