Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 36

protokols Nr. 16, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra
saistošajos noteikumos Nr.37 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu
un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2015.gadam 111 984 918 euro apmērā, tajā skaitā:

1.1. ieņēmumus 70 008 909 euro apmērā, atlikumu gada sākumā 13 859 746 euro apmērā un saņemtajiem aizņēmumiem 28 116 263 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. izdevumus 105 622 648 euro apmērā, atlikumu gada beigās 1 435 472 euro apmērā un aizņēmumu atmaksu 4 926 798 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.”

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunkta 1.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkta 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.2.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Procentu maksājumi Valsts kasei” tāmi Nr.01.2.2., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.03.1.1., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.6., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.8., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.-2017.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.3. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 62.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 67.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.12. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 63.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.18.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” tāmi Nr.04.1.17., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

14. Izteikt saistošo noteikumu 2.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3.2. Jūrmalas ostas pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr. 90000518538, programmas “Pretplūdu pasākumu veikšana un iestādes uzturēšanas izdevumi” tāmi Nr.04.2.1.;”

15. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.2.apakšpunkta Jūrmalas ostas pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr. 90000518538, programmas “Pretplūdu pasākumu veikšana un iestādes uzturēšanas izdevumi” tāmi Nr.04.2.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Apropriācijas rezerve” tāmi Nr.04.3.3., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” tāmi Nr.05.1.5. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 64.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.1. un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 66.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.2.2.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JŪRMALAS ŪDENS", vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, programmas “Notekūdeņu apsaimniekošana (lietus ūdens kanalizācija)” tāmi Nr.05.2.2., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.2., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 21. un 65.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.1., 19. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19., 71. un 72.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.6. un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 22. un 66.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.6.2.2.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Vingrošana ūdenī” tāmi Nr.07.2.2., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.1., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Muzeju ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.6. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 26. un 65.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Teātra, koncertzāles un iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.8. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27. un 65.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” tāmi Nr.08.1.10. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 28. un 72.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.4. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25. un 68.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.13. un 17.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 29. un 69.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” tāmi Nr.08.2.7. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 30. un 74.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas “Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums” tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu.

34. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 33. un 77.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzejs, vienotais reģistrācijas Nr.40000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju iestāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.8.3.apakšpunkta Jūrmalas sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.8.3., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.8.4.apakšpunkta Jūrmalas sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Sporta nama ''Taurenītis'' uzturēšana” tāmi Nr.08.8.4., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.4. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 37. un 65.pielikumu.

40. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 38. un 70.pielikumu.

41. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014" tāmi Nr.09.1.12., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošinājums” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.3.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta "Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā" tāmi Nr.09.4.3., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

45. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.4.5. ERASMUS+ projekta "IN !" tāmi Nr.09.4.5.;”

46. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.4.5.apakšpunktam Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, ERASMUS+ projekta "IN !" tāmi Nr.09.4.5., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

47. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.4.6. projekta "PROTI un DARI" tāmi Nr.09.4.6.;”

48. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.4.6.apakšpunktam Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta "PROTI un DARI" tāmi Nr.09.4.6., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

49. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

50. Izteikt saistošo noteikumu 2.8.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.8.10. Jūrmalas Mākslas skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, tajā skaitā:

2.8.10.1. programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1.;

2.8.10.2. programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.2.;”

51. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.10.2.apakšpunktam Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.2., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

52. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.apakšpunkta Jūrmalas mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

53. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.1.apakšpunkta Jūrmalas sporta centram, vienotais reģistrācijas Nr.90001067517, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

54. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.3.apakšpunkta Jūrmalas sporta centra, vienotais reģistrācijas Nr.90001067517, programmas “Sporta pasākumi, sacensības” tāmi Nr.09.13.3. un 30.pielikums, ar šo saistošo noteikumu 49. un 78.pielikumu.

55. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.15.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu.

56. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.18.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes “Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu.

57. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051592, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu.

58. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumsskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu.

59. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumsskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu.

60. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu.

61. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.32.2.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.2., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu.

62. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.1.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.5., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu.

63. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.2.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” tāmi Nr.10.2.1. un 21.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 57. un 73.pielikumu.

64. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.4.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.3., 24. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 58., 75. un 76.pielikumu.

65. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.1.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu.

66. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa, vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1., ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu.

67. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 63 447 euro;

19.3.0.0. 19 297 euro;

21.4.9.9. 64 655 euro;

03.110.6424 2 000 euro;

03.110.7223 32 810 euro;

04.510.7230 18 500 euro;

06.600.7223 5 025 euro;

08.100.7223 20 143 euro;

08.220.7223 51 euro;

08.230.7223 350 euro;

09.100.7223 54 545 euro;

09.210.7223 7 285 euro;

09.510.7223 1 584 euro;

09.510.7230 797 euro;

10.910.7223 3 703 euro;

Atlikums gada beigās 606 euro, konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas.”

68. Pamatojoties uz 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar 2015.gada 31.jūlija, 6.augusta, 14.augusta, 20.augusta, 2.septembra, 4.septembra, 7.septembra, 8.septembra Jūrmalas pilsētas domes rīkojumiem Nr.1.1-14/241, Nr.1.1-14/249, Nr.1.1-14/251, Nr.1.1-14/262, Nr.1.1-14/268, Nr.1.1-14/289, Nr.1.1-14/290, Nr.1.1-14/293, Nr.1.1-14/295 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLSX

Pielikumi Nr.3-78 XLSX

Pielikumi Nr.79-93 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF