Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 28

protokols Nr. 12, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2015.gadam 111 893 391 euro apmērā, tajā skaitā:

1.1. ieņēmumus 69 917 382 euro apmērā, atlikumu gada sākumā 13 859 746 euro apmērā un saņemtajiem aizņēmumiem 28 116 263 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. izdevumus 106 317 702 euro apmērā, atlikumu gada beigās 648 891 euro apmērā un aizņēmumu atmaksu 4 926 798 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.”

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunkta 1.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkta 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.03.1.1., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas „Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.8., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.-2017.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.3. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 58.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 63.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.12. un 5.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 59.pielikumu.

12. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.3.1.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.3.1.21. programmas „Ostas būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.04.1.21.;”

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.21.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Ostas būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.04.1.21. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 61.pielikumu.

14. Izteikt 2.3.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

„2.3.2. Lielupes ostas pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr.90000518538, tajā skaitā:”

15. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.2.apakšpunkta Lielupes ostas pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000518538, programmas „Pretplūdu pasākumu veikšana un iestādes uzturēšanas izdevumi” tāmi Nr.04.2.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas „Apropriācijas rezerve” tāmi Nr.04.3.3., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

18. Izteikt 2.4.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

„2.4.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS ŪDENS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, tajā skaitā:”

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.2., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16. un 67.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.1. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 88.un 67.pielikumu;

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.6. un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 62.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.6.1.3.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.3. un 22.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 69.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.1., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.12., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.2., 10. un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20., 61. un 62.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” tāmi Nr.08.1.10. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 22. un 67.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.11. un 6.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 23. un 60.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.4. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 21. un 64.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.13. un 17.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25. un 65.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.2.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Nacionālo vērtību stiprināšana” tāmi Nr.08.2.2. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 26. un 70.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.4.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Integrācija kultūras aspektā” tāmi Nr.08.2.4. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27. un 70.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.5.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 28. un 70.pielikumu.

34. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centram, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas „Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 90.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 86. un 87.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.8.1.apakšpunkta Jūrmalas sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.8.1, ar šo saistošo noteikumu 85.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.8.2.apakšpunkta Jūrmalas sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas „Jūrmalas pilsētas stadiona „Sloka” uzturēšana” tāmi Nr.08.8.2, ar šo saistošo noteikumu 82.pielikumu.

38. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.7.8.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.7.8.4. programmas „Sporta nama „Taurenītis” uzturēšana” tāmi Nr.08.8.4.;”

39. Pievienot saistošo noteikumu 2.7.8.4.apakšpunktam Jūrmalas sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas „Sporta nama „Taurenītis” uzturēšana” tāmi Nr.08.8.4., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

40. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.09.1.9., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

41. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.5. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 30. un 66.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Interešu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 91.un 61.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 31. un 66.pielikumu.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas „Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

45. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.2.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.2., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

46. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.3.apakšpunkta Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, projekta „Dream Do Decide” tāmi Nr.09.3.3., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

47. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

48. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta „Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” tāmi Nr.09.5.3., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

49. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

50. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

51. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.10.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas „Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu.

52. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.apakšpunkta Jūrmalas mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas „Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

53. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.1. apakšpunkta Jūrmalas sporta centra, vienotais reģistrācijas Nr.90001067517, programmas „Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 83.pielikumu.

54. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.14.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

55. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.16.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

56. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.18.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes „Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 84.pielikumu.

57. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.23.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš”, vienotais reģistrācijas Nr. 90009251357, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 89.pielikumu.

58. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051592, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

59. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.1.apakšpunkta Sākumskolas „Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

60. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.28.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

61. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

62. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.30.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas „Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.30.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

63. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu.

64. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.1.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.5., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu.

65. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.2.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” tāmi Nr.10.2.1., 21. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 50., 68. un 71.pielikumu.

66. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.4.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.3. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 51. un 71.pielikumu.

67. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.5.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Mājokļa atbalsts” tāmi Nr.10.2.4. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 53. un 71.pielikumu.

68. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.7.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7. un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 54. un 71.pielikumu.

69. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.8.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta „Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” ilgtspējas nodrošināšanai tāmi Nr.10.2.8., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu.

70. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.9.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” tāmi Nr.10.2.9., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu.

71. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.6.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6., ar šo saistošo noteikumu 57.pielikumu.

72. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

„10. Noteikt, ka maksas pakalpojumu ieņēmumi un izdevumi šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 82 744 euro;

21.4.9.9. 64 067 euro;

03.110.6424 2 000 euro;

03.110.7223 32 810 euro;

04.510.7223 18 500 euro;

06.600.7223 5 025 euro;

08.100.7223 20 143 euro;

08.220.7223 51 euro;

08.230.7223 350 euro;

09.100.7223 54 545 euro;

09.210.7223 7 267 euro;

09.510.7223 2 381 euro,

10.910.7223 3 739 euro,

konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas.”

73. Pamatojoties uz 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar 2015.gada 22.maija, 26.maija, 28.maija, 8.jūnija, 19.jūnija, 29.jūnija un 30.jūnija Jūrmalas pilsētas domes rīkojumiem Nr.1.1-14/170, Nr.1.1-14/173, Nr.1.1-14/178, Nr.1.1-14/187, Nr.1.1-14/201, Nr.1.1-14/203, Nr.1.1-14/204, Nr.1.1-14/208 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81..pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1-2 XLS

Pielikumi Nr.3-71 un 82-91 XLS

Pielikumi Nr.72-81 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF