Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 30.07.2015. Stājas spēkā 31.07.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 29.augusta 30.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2016.gada 16.decembra 46.saistošajiem noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2015.gada 9.jūlijāNr. 27

protokols Nr. 12, 4. punkts

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12.panta 2.¹daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā izglītojamo vecāku līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Jūrmalas pilsētas domes dibinātajā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā (turpmāk – izglītības iestāde).

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo vecāku vai citu likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) līdzfinansējumu par izglītojamo, kas izglītības iestādē apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu.

3. Līdzfinansējums izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, un tas veido daļu no izglītības iestādes finansējuma.

4. Līdzfinansējums ir paredzēts, lai īstenotu izglītības iestādes uzdevumus un nodrošinātu:

4.1. izglītības iestādes attīstību;

4.2. pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi un kvalifikācijas celšanu;

4.3. izglītojamo un pedagogu dalību radošajos pasākumos (konkursi, koncerti, festivāli u.tml. pasākumi);

4.4. izglītojamo, pedagogu rezultatīvas kopdarbības pamudinājuma īstenošanu.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

5. Audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmērs ir divdesmit pieci euro mēnesī. Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 30.saistošajiem noteikumiem

6. Līdzfinansējumu iekasē par laiku no 1.septembra līdz 31.maijam.

7. Maksājums veicams pēc audzēkņu vecākiem personīgi izsniegtā vai elektroniski nosūtītā rēķina līdz kārtējā mēneša 15.datumam. Grozīts ar domes 2019.gada 29.augusta 30.saistošajiem noteikumiem

8. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā, pamatojoties uz Vecāku iesniegumu, attiecīgajā mācību gadā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu tiek atbrīvoti:

8.1. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas darbinieku bērni;

8.2. izglītojamie, kuri atrodas pilnā valsts aizgādībā;

8.3. izglītojamie, kuriem piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss, uz periodu, kurā attiecīgais statuss piešķirts.

9. Ja no vienas ģimenes izglītības iestādē vienlaicīgi mācās vairāki izglītojamie, pamatojoties uz Vecāku iesniegumu, ar direktora rīkojumu atbrīvojumu saņem 50% apmērā par otro izglītojamo, 75 apmērā – par trešo izglītojamo un vairāk.

10. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu, attiecīgajā mācību gadā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu tiek atbrīvoti izglītojamie ar augstiem mācību sasniegumiem (līdz 3 no skolas audzēkņu skaita). Pedagoģiskās padomes darbība tiek reglamentēta ar iekšējo normatīvo aktu.

11. Līdzfinansējuma izdevuma tāmi izstrādā Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktors un iesniedz apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē.

12. Svītrots ar domes 2016.gada 16.decembra 46.saistošajiem noteikumiem

13. Ja Vecāku līdzfinansējums nav samaksāts noteiktajos termiņos bez attaisnojoša iemesla vairāk nekā par diviem mēnešiem, izglītojamais tiek atskaitīts no izglītības iestādes ar izglītības iestādes direktora rīkojumu.

14. Līdzfinansējumu Vecāki iemaksā starp izglītības iestādi un Vecāku noslēgtā līguma par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi norādītajā norēķinu kontā.

III. Noslēguma jautājums

15. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 18.maija lēmums Nr.437 „Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas audzēkņu vecāku dalības maksu”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 9.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27

„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi

Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Atbilstoši Izglītības likuma 12.panta (21) punktam pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības procesu un tā materiāli tehnisko bāzi, kā arī veicināt profesionālās ievirzes mūzikas izglītības pieejamību.

1.3. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā izglītojamo vecāku līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Jūrmalas pilsētas domes dibinātajā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā (turpmāk – izglītības iestāde), kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā tiek atbrīvoti: izglītojamie, kuri atrodas pilnā valsts aizgādībā, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas darbinieku bērni, izglītojamie, kuriem piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss, uz periodu, kurā attiecīgais statuss piešķirts, izglītojamie ar augstiem mācību sasniegumiem (līdz 3% no skolas audzēkņu skaita).

Ja skolā no vienas ģimenes vienlaicīgi mācās vairāki izglītojamie Vecāki tiek atbrīvoti no līdzfinansējuma maksas 50% apmērā par otro izglītojamo, 75 apmērā - par trešo izglītojamo un vairāk.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Audzēkņu vecāku līdzfinansējums sastāda 14.5% no skolas kopējā izdevumu budžeta. Galvenās pozīcijas, kas tiek apmaksātas no ieņēmumiem: sagatavošanas klašu pedagogu darba algas un sociālās iemaksas, 50% no summas par komunālajiem maksājumiem, inventāra iegādei un remontam, mūzikas instrumentu iegādei u.c.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Jūrmalas mūzikas vidusskola plāno budžeta ieņēmumus līdzšinējā apmērā 14-15% no kopīgā budžeta, tādēļ tas neietekmēs pašvaldības budžeta izdevumus.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo vecāku vai citu likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) līdzfinansējumu par izglītojamo, kas apgūst profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu izglītības iestādē vai pirmsskolas izglītības programmu mācās izglītības iestādes sagatavošanas vai kandidātu klasē.

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķgrupu neuzliks jaunus pienākumus, jo līdz šo saistošo noteikumu pieņemšanai vecāki maksāja līdzfinansējumu. Ar šo saistošo noteikumu pieņemšanu tiks nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde;

5.2. saistošo noteikumu izpilde neietekmēs izglītības iestādes funkcijas un uzdevumus;

5.3. Vecākiem jāvēršas ar iesniegumu pie izglītības iestādes direktora. Pamatojoties uz izglītojamā Vecāku iesniegumu, attiecīgajā mācību gadā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu tiek atbrīvoti no līdzfinansējuma samaksas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā tie tika izskatīti Izglītības jautājumu komitejā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis