Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 16.03.2015. Stājas spēkā 17.03.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 10

protokols Nr. 5, 45. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11
„Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 13.punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43. un 44.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 50 (4036)) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatu šādā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu”.

1.2. Saistošo noteikumu 2.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „171 euro” aizstāt ar skaitli un vārdiem „75% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.10
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei” ” (turpmāk – saistošie noteikumi) paredz precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu un palielināt pabalsta bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ikmēneša pabalsta audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai (turpmāk – pabalsts) apmēru.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktā noteiktajam, pašvaldība nosaka pabalsta apmēru bērna uzturam, kā arī pabalsta apmēru apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kā arī tā izmaksas kārtību atbilstoši bērna vajadzībām.

Lai bērniem sniegtu lielāku pašvaldības atbalstu, tiek palielināts pabalsta apmērs, tā apmēru piesaistot valstī noteiktai minimālai mēneša darba algai .

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pieņemot saistošos noteikumu, no 2015.gada februāra līdz 2015.gada decembrim papildus būs nepieciešami pašvaldības budžeta līdzekļi 1566 euro apmērā.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF