Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 31.03.2015. Stājas spēkā 01.04.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 8

protokols Nr. 5, 43. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.24
„Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem maksas pakalpojumiem”
atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.24 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem maksas pakalpojumiem”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.8

„Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.24
„Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem maksas pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Šobrīd ir spēkā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”, savukārt Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.24 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem maksas pakalpojumiem”” nav atzīti par spēku zaudējušiem.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktam Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus.

Vienlaicīgi spēkā ir divi saistošie noteikumi, kas regulē vienu jautājumu. Līdz ar to, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.24 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem maksas pakalpojumiem”” ir jāatzīst par spēku zaudējušiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nemaina līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav bijušas nepieciešamas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF