Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 31.03.2015. Stājas spēkā 01.04.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 7

protokols Nr. 5, 42. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38
„Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”.

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu

1. Izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem”, izsakot saistošo noteikumu pielikumu saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 19.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.7

(protokols Nr.5, 42.punkts)

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi.

Nr.p.k.

Publiskie sociālie pakalpojumi

Mērvienība

Cena* euro

1.

Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā

1 personai diennaktī

20.00

2.

Aprūpes mājās pakalpojumi pa aprūpes līmeņiem*:

2.1.

1.līmenis

1 personai mēnesī

55.98

2.2.

2.līmenis

1 personai mēnesī

111.97

2.3.

3.līmenis

1 personai mēnesī

209.94

2.4.

4.līmenis

1 personai mēnesī

349.89

3.

Speciālā autotransporta pakalpojumi

3.1.

pārvadājumi darba dienās darba laikā no plkst.8.00 līdz 16.30:

3.1.1.

vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW Caddy

1 kilometrs

0.60

3.1.2.

pasažieru autobuss VW LT-35

1 kilometrs

0.65

3.2.

pārvadājumi darba dienās ārpus darba laika:

3.2.1.

vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW Caddy

1 kilometrs

0.81

3.2.2.

pasažieru autobuss VW LT-35

1 kilometrs

0.91

3.3.

pārvadājumi brīvdienās un svētku dienās:

3.3.1.

vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW Caddy

1 kilometrs

1.01

3.3.2.

pasažieru autobuss VW LT-35

1 kilometrs

1.17

3.4.

gaidīšana virs 5 minūtēm

1 stunda

7.26

4.

Vienas personas uzturēšanās nakts patversmē, t.sk.:

1 personai diennaktī

8.41

4.1.

pastāvīgās izmaksas

1 personai diennaktī

7.35

4.2.

mainīgās izmaksas

1 personai diennaktī

1.06

5.

Zupas virtuves pakalpojums

1 porcija

0.84

6.

Vienas personas uzturēšanās Dienas aprūpes centrā personām ar garīgās veselības traucējumiem ,t.sk.:

1 personai dienā

10.92

6.1.

pastāvīgās izmaksas

1 personai dienā

9.44

6.2.

mainīgās izmaksas

1 personai dienā

1.48

7.

Vienas personas uzturēšanās izmaksas Dienas nodarbinātības centrā –specializētajā darbnīcā,t.sk.:

1 personai dienā

14.98

7.1.

pastāvīgās izmaksas

1 personai dienā

13.27

7.2.

mainīgās izmaksas

1 personai dienā

1.71

8.

Vienas personas uzturēšanās izmaksas Dienas aprūpes centrā pensionāriem

1 personai dienā

1.84

9.

Veselības aprūpes pieejamības palielināšana pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem, tajā skaitā

9.1.

Vingrošana ūdenī

1 personai stundā

3.06

9.2.

Fizioterapijas un ergoterapijas pakalpojums

1 personai stundā

2.81

10.

Vienas dienas uzturēšanās izmaksas vienai personai projekta „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā”, t.sk.

1 personai dienā

7.86

10.1.

pastāvīgās izmaksas

1 personai dienā

7.84

10.1.

mainīgās izmaksas

1 personai dienā

0.02

11.

Vienas stundas izmaksas vienai personai „Pavadoņu pakalpojumu izveide un nodrošināšana Jūrmalā”

1 personai 1 stundā

1.78

* Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”Paskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 7
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38
„Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumiem””.

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Aktualizēts pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumu cenrādis.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Grozījumi veikti pamatojoties uz aktualizētiem pakalpojumu izcenojumu aprēķiniem, ņemot vērā ieņēmumu-izdevumu tāmi 2015.gadam.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos neietekmē 2015.gada pašvaldības budžetu, jo pakalpojumu apjoms un plānotais cenu pieaugums bija paredzēts budžetā un apstiprināts, iekļaujot kopējā pašvaldības budžeta tāmē.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF