Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 5

protokols Nr. 5, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2015.gadam 111 081 077 euro apmērā, tajā skaitā:

1.1. ieņēmumus 69 509 644 euro apmērā, atlikumu gada sākumā 13 794 693 euro apmērā un saņemtajiem aizņēmumiem 27 776 740 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. izdevumus 104 560 962 euro apmērā, atlikumu gada beigās 1 797 364 euro apmērā un aizņēmumu atmaksu 4 722 751 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.”

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunkta 1.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkta 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.01.1.2., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.2.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas „Procentu maksājumi Valsts kasei” tāmi Nr.01.2.2., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.4., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

7. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1.2.5. programmas „Pašvaldības budžeta norēķini ar valsts budžetu” tāmi Nr.01.2.5.”

8. Pievienot saistošajos noteikumos 2.1.2.5.apakšpunktam pašvaldības pamatbudžeta, programmas „Pašvaldības budžeta norēķini ar valsts budžetu” tāmi Nr.01.2.5., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas „Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1.,ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.7.,ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, p rojekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” tāmi Nr.04.1.13., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.15.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, p rojekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs-2014” tāmi Nr.04.1.14., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.16.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, p rojekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015” tāmi Nr.04.1.15., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.18.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, p rojekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” tāmi Nr.04.1.17., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

15. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.3.1.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.3.1.19. projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” tāmi Nr.04.1.18.”

16. Pievienot saistošo noteikumu 2.3.1.19.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” tāmi Nr.04.1.18., šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.1. un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14. un 71.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.6. un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15. un 71. pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.7. un 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16.un 70. pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.4. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 72. pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.13. un 17.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 73. pielikumu.

22. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.7.1.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.7.1.15. programmas „Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.15. un 17.pielikumu;”

23. Pievienot saistošo noteikumu 2.7.1.15.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.15., šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.2.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Nacionālo vērtību stiprināšana” tāmi Nr.08.2.2. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20.un 75. pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.4.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, p rogrammas „Integrācija kultūras aspektā” tāmi Nr.08.2.4. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 21.un 75. pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, p rogrammas „Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumi pieejamības nodrošinājums” tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr. 90009229680, p rogrammas „Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr. 90009229680, p rogrammas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 24.un 76.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.40000056408, p rogrammas „Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

30. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.7.6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.7.6.4. programmas „Aspazijas mājā skan radio; Aspazijas māja Jūrmalā; Dalība Starptautiskā Literatūras muzeju komitejā Krievijā; Koka zvejas kuģa „Marts” pieejamības nodrošināšana Jūrmalas Brīvdabas muzejā” tāmi Nr.08.6.4.”

31. Pievienot saistošo noteikumu 2.7.6.4.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.40000056408, programmas „Aspazijas mājā skan radio; Aspazijas māja Jūrmalā; Dalība Starptautiskā Literatūras muzeju komitejā Krievijā; Koka zvejas kuģa „Marts” pieejamības nodrošināšana Jūrmalas Brīvdabas muzejā” tāmi Nr.08.6.4., šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.5. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27.un 74.pielikumu.

33. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu.

34. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 28.un 74.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” tāmi Nr.09.1.12., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.2.2.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.2., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

39. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.3.2.apakšpunkta Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.2., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu.

40. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.8.3.3. projekta „Dream Do Decide” tāmi Nr.09.3.3.”

41. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.3.3.apakšpunktam Jūrmalas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, projekta „Dream Do Decide” tāmi Nr.09.3.3., šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

42. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

43. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr. 90000051487 , p rogrammas „Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.2., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta „Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” tāmi Nr.09.5.3., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

45. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

46. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.6.2.apakšpunkta Jūrmalas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

47. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

48. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.10.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas „Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

49. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

50. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.11.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.2., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

51. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.12.apakšpunkta Jūrmalas mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas „Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

52. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.14.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

53. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.16.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

54. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.20.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr. 90009249136 , p rogrammas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

55. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu.

56. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.2.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas „ Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.2., ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu.

57. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.4.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta „Eko-mijiedarbība” tāmi Nr.09.24.4., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu.

58. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas „Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu.

59. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.25.2.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas „Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.2., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu.

60. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.1.apakšpunkta Sākumskolas „Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu.

61. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.2.apakšpunkta Sākumskolas „Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.2., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu.

62. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas „Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu.

63. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.27.2.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas „Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana „ tāmi Nr.09.27.2., ar šo saistošo noteikumu 57.pielikumu.

64. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu.

65. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu.

66. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.31.2.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.2., ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu.

67. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.33.apakšpunkta Latvijas Starptautiskā skolas, vienotais reģistrācijas Nr.40008006745, programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.33.1., ar šo saistošo noteikumu 63.pielikumu.

68. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.8.apakšpunkta Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta „Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” ilgtspējas nodrošināšana tāmi Nr.10.2.8., ar šo saistošo noteikumu 64.pielikumu.

69. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.1.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 90001876536, programmas „Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 65.pielikumu.

70. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.10.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, projekta „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” ilgtspējas nodrošināšana tāmi Nr.10.3.10., ar šo saistošo noteikumu 66.pielikumu.

71. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.4.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Sprīdītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, programmas” Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās „ tāmi Nr.10.4.1., ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu.

72. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa, vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas „Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1., ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu.

73. Izteikt 4.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

„4. Apstiprināt 2015.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 9 093 168 euro, t.sk.:”

74. Pamatojoties uz 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra, 27.janvāra, 30.janvāra rīkojumiem Nr.1.1-14/30, 1.1-14/35, 1.1-14/39 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 77., 78., 79., 80., 81., 82. un 83.pielikumu.

75. Pamatojoties uz 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes:

75.1. 2014.gada 11.novembra, 24.novembra, 25.novembra, 28.novembra, 8.decembra, 15.decembra, 16.decembra, 18.decembra rīkojumiem Nr.1.1-14/545, 1.1-14/570, 1.1-14/576, 1.1-14/579, 1.1-14/601, 1.1-14/608, 1.1-14/610, 1.1-14/616,ar šo saistošo noteikumu 40., 58. un 62.pielikumu;

75.2. Ziņojumam Nr.32/14561;

75.3. 2014.gada 31.oktobra, 11.novembra, 8.decembra, 18.decembra rīkojumiem Nr.1.1-14/534, 1.1-14/545, 1.1-14/601, 1.1-14/616 par apropriācijas noteikšanu no programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” piešķirtos līdzekļus 80 489 euro, tajā skaitā:

75.3.1. Jūrmalas pilsētas muzejam, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, pamatbudžeta tāmē 298 euro apmērā, tajā skaitā pa klasifikācijas kodiem:

08.220.2121 116 euro;

08.220.2122 182 euro;

75.3.2. privatizējamajai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.40003426429, pamatbudžeta tāmē 2 031 euro apmērā (klasifikācijas kods 09.210.3261);

75.3.3. Jūrmalas Kultūras centram, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, pamatbudžeta tāmē 214 euro apmērā (klasifikācijas kods 08.230.1228);

75.3.4. Slokas pamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, Majoru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, Alternatīvajai skolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, Vaivaru pamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, Kauguru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, Pumpuru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, Jaundubultu vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, Lielupes vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, Mežmalas vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, Sākumskolai „Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, Sākumskolai „Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, Vakara vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, Ķemeru vidusskolai vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, Sākumskolai „Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, pamatbudžeta tāmē 67 668 euro apmērā saskaņā ar šo saistošo noteikumu 84.pielikumu;

75.3.5. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai, vienotais, reģistrācijas Nr.90000056450, pamatbudžeta tāmē 8 000 euro apmērā (klasifikācijas kods 08.210.1119);

75.3.6. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, pamatbudžeta tāmē 2 278 euro apmērā (klasifikācijas kods 04.900.6422).

76. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

„10. Noteikt, ka šo saistošo noteikumu tāmē Nr.03.3.1. maksas pakalpojumos minētie ieņēmumi un izdevumi šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 37 001 euro;

03.110.21.4.9.9. 33 270 euro;

03.110.6424 2 000 euro;

03.110.7223 31 270 euro;

04.510.7223 18 500 euro;

08.220.7223 51 euro;

09.100.7223 16 119 euro;

09.210.7223 1 534 euro;

09.510.7223 797 euro,

konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas.”

77. Aizstāt saistošo noteikumu 2.4.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.-2017.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.05.1.2. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 85. un 86.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX

Pielikums XLSX

Pielikums XLSX

Pielikums XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF