Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 28.septembrīNr.17

Pirmdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1400

Sēde atklāta plkst.1400

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Gunta Liepiņa, Rita Sproģe, Anita Adijāne, Boriss Doņņikovs, Karina Siņkeviča

Nepiedalās deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Ieva Aile

Mārketinga nodaļas vadītāja

Eva Juhņēviča

Īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Par zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā, izsoles apstiprināšanu un pirkuma noslēgšanu

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums

4.

Par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu

1. Par zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā, izsoles apstiprināšanu un pirkuma noslēgšanu (lēmums Nr.394)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, J.Visockis), „pret” – nav, , „atturas” – 1 (G.Liepiņa)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā, izsoles apstiprināšanu un pirkuma noslēgšanu.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.37)

Ziņotājs:

I.Aile

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (G.Liepiņa)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

3. Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums (nolikums Nr.37)

Ziņotājs:

I.Aile

Izsakās:

G.Liepiņa – ņemot vērā pieredzi ar Jūrmalas jauno logo, izsaka priekšlikumu pirms Goda zīmes apstiprināšanas domes sēdē, iepazīstināt konsultatīvās padomes ar šīs zīmes veidojumu, nozīmi un tās autoru. Uzskata, ka šis jautājums nav jāsasteidz izskatot to domes ārkārtas sēdē.

G.Truksnis – par šiem jautājumiem sasauktās domes ārkārtas sēdes būtība ir tāda, lai 8.oktobra pašvaldības informācijas biļetenā varētu informēt sabiedrību par apstiprinātajiem apbalvojumiem un apbalvojumu kandidātu pieteikšanas un izvērtēšanas kārtību un, lai jau šogad valsts svētkos - 18.novembrī varētu pasniegt šos apbalvojumus.

E.Juhņēviča uzskata, ka sabiedrības iepazīstināšana ar Goda zīmi pirms tās apstiprināšanas nav nepieciešama, jo Goda zīme ir saskaņota ar Heraldikas komisiju un arī tās būtība atšķiras no Jūrmalas logo.

J.Lediņš neatbalsta G.Liepiņas priekšlikumu, jo nav dzirdējis, ka kaut kur pasaulē apbalvojums tiktu nodots sabiedriskajai apspriešanai. Uzskata, Goda zīmes būtība nav salīdzināma ar pilsētas logo.

G.Truksnis aicina deputātus vispirms balsot par G.Liepiņas priekšlikumu t.i. par Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikuma nodošanu sabiedrības iepazīstināšanai. Izsakās, ka pats balsos par sagatavoto nolikuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par G.Liepiņas priekšlikumu („par” – 2 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa), „pret” – 3 (J.Lediņš, D.Riņķe, K.Siņkeviča), „atturas” – 8 (G.Truksnis, I.Kausiniece, L.Maziņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, J.Visockis)), G.Liepiņas priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 11 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, J.Visockis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (G.Liepiņa, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikumu.

4. Par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu

(lēmums Nr.395)

Ziņotājs:

I.Aile

Izsakās:

M.Stulpiņš ierosina Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvā iekļaut Iedzīvotāju konsultatīvās padomes, Nevalstisko organizāciju un Izglītības konsultatīvās padomes pārstāvi.

I.Aile izsakās, ka uz nākamo domes sēdi tiks sagatavots izskatīšanai Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums, kurā ir paredzēta iespēja rekomendāciju saņemšanai piesaistīt ekspertus un konsultatīvās padomes.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, J.Visockis, G.Liepiņa), „pret” – nav, ,„atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu.

Sēde slēgta plkst.1425

G.Truksnis ierosina, ja deputāti ir iepazinušies ar sēdes materiāliem un, ja visi klātesošie deputāti piekrīt, šobrīd atklāt 2015.gada 28.septembrī plkst.16.00 izsludināto domes ārkārtas sēdi.

Deputāti piekrīt G.Trukšņa ierosinājumam.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 29.septembrī


Lejupielāde: DOC un PDF