Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 5.martāNr.6

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Arnis Ābelītis, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Gunta Liepiņa (nepiedalās no plkst.1142-1145), Iveta Blaua, Rita Sproģe, Anita Adijāne, Karina Siņkeviča, Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja p.i.

Ingrīda Vilkārse

Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.

Edgars Stobovs

Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja p.i.

Jānis Ķēniņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs

Ģirts Brambergs

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Strazdiņa

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja p.i.

Elita Grante

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.

Indra Dreika

Sporta attīstības nodaļas vadītāja p.i.

Svetlana Dergača

Personāla nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Līga Baumgarte

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Sporta pārvaldes vadītāja p.i.

Indra Brinkmane

Vides nodaļas vadītāja p.i.

Jānis Artemjevs

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

PA Sociālās aprūpes centrs direktore

Agita Bērzupe

SIA „Jūrmalas ūdens” valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Antonovs

SIA „Jūrmalas ūdens” projektu ieviešanas vienības ekonomiste

Anda Zaķe

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

3.

Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums

4.

Iepirkumu biroja nolikums

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

7.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru vidusskolas sporta laukuma) maksas pakalpojumiem

8.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

10.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2014.gada darba plāna izpildi un 2015.gada darba plāna apstiprināšanu

11.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi

12.

Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” akceptēšanu

13.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

14.

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra lēmumā Nr.24 „Par zemes ierīcības projekta un zemes sadales apstiprināšanu Vikingu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu”

15.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā

16.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jēkaba ielā 3 un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā

17.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kreimeņu ielā 4, Jūrmalā

18.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā

19.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā

20.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu

21.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Silu ielā 30, Jūrmalā, apstiprināšanu

22.

Par zemesgabala Kāpu ielā 0114, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

23.

Par zemesgabala Turaidas ielā 1, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

24.

Par zemesgabala Mazā Nometņu iela 1907, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

25.

Par zemesgabala Majori 8616, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

26.

Par zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

27.

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4303, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu

28.

Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 2k-1, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

29.

Par zemesgabala Turaidas ielā 2, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

30.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumā Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu”

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem šādus jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi

· Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra lēmumā Nr.24 „Par zemes ierīcības projekta un zemes sadales apstiprināšanu Vikingu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu”

· Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā

· Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Pūpolu ielā 1, Jūrmalā

· Par zemesgabala Kāpu ielā 0114, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.7 „Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, I.Blaua, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, I.Blaua, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.7 „Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

5.

Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums

6.

Iepirkumu biroja nolikums

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”

9.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru vidusskolas sporta laukuma) maksas pakalpojumiem

10.

Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem

11.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

12.

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2014.gada darba plāna izpildi un 2015.gada darba plāna apstiprināšanu

13.

Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” akceptēšanu

14.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

15.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jēkaba ielā 3 un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā

16.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kreimeņu ielā 4, Jūrmalā

17.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā

18.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu

19.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Silu ielā 30, Jūrmalā, apstiprināšanu

20.

Par zemesgabala Turaidas ielā 1, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

21.

Par zemesgabala Mazā Nometņu iela 1907, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

22.

Par zemesgabala Majori 8616, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

23.

Par zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

24.

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4303, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu

25.

Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 2k-1, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

26.

Par zemesgabala Turaidas ielā 2, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumā Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu”

2. Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (lēmums Nr.80)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.7 „Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā” (nolikums Nr.21)

Ziņotājs:

I.Brinkmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.7 „Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi Nr.12)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”.

5. Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums (nolikums Nr.22)

6. Iepirkumu biroja nolikums (nolikums Nr.23)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikumu.

2. Iepirkumu biroja nolikumu.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.81)

Ziņotājs:

L.Baumgarte ziņo, ka, ņemot vērā to, ka Vides nodaļai ir noteiktas papildu funkcijas t.i. nodrošināt jūras piekrastes un publisko ūdeņu izmantošanu un attīstību atbilstoši pašvaldības noteiktajām prioritātēm un attīstības mērķiem, izsaka priekšlikumu papildināt lēmuma projektu ar 3.punktu, nosakot Vides nodaļas vadītāja amatalgu 2038 euro apmērā.

Izsakās:

A.Ābelītis uzskata, ka palielinot Vides nodaļas vadītāja amatalgu, netiek ievērota konsekvence attiecībā pret citu nodaļu vadītāju atalgojumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” (nolikums Nr.24)

Ziņotājs:

S.Dergača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”.

9. Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru vidusskolas sporta laukuma) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.82)

Ziņotājs:

S.Dergača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Sporta servisa centra (Majoru vidusskolas sporta laukuma) maksas pakalpojumiem.

10. Par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.83)

Ziņotājs:

S.Dergača

Izsakās:

G.Liepiņa izsaka priekšlikumu lēmumprojekta pielikumā noapaļot ieejas biļešu maksu.

S.Dergača atbild, ka šobrīd tiek apstiprināti spēkā esošie izcenojumi, taču Jūrmalas Sporta servisa centram uzsākot darbu, tie tiks izskatīti un pārstrādāti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Sporta servisa centra (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem.

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

(saistošie noteikumi Nr.13)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka sagatavotajā saistošo noteikumu projektā ir nepieciešams veikt šādas izmaiņas:

1) neatbalstīt papildus finansējumu Jūrmalas sporta centra peldbaseinam  173 600 EUR apmērā „Baseinu, vannu un dušas remonts”, jo 02.03.2015. tika parakstīts līgums ar mērķi veikt būvniecības izmaksu novērtējumu, projektēšanas uzdevuma sagatavošanu šai ēkai, kā rezultātā tiks precizēta nepieciešamā summa un tikai tad, lemt par šī finansējuma nodrošināšanu.

2) saskaņā ar 05.03.Transporta un komunālo lietu komitejas ārkārtas komitejas sēdē lemto, piešķirt SIA „Jūrmalas ūdens” papildu pieprasītos līdzekļus 76 178 EUR apmērā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstībai Jūrmalas pašvaldībā. Gadījumā, ja tas tiks atbalstīts, tad šis finansējums ir jānovirza kā pamatkapitāla palielinājumu. Informē, ka pašvaldība no Publiskā finansējuma kapitālsabiedrību var atbalstīt tikai tādā gadījumā, ja kapitālsabiedrība pati nespēj finansēt šo projektu. Izvērtējot kapitālsabiedrības iesniegtos finanšu rādītājus, uzskata, ka tas ir iespējams.

3) saskaņā ar 03.02. Jaunatnes un sportu jautājumu komitejas atzinumu, piešķirt 3083 EUR jūrmalnieka, ūdenspolo sacensību dalībnieka atbalstam.

Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto saistošo noteikumu projektu ar nosauktajām izmaiņām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar izmaiņām („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”.

12. Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2014.gada darba plāna izpildi un 2015.gada darba plāna apstiprināšanu (lēmums Nr.84)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2014.gada darba plāna izpildi un 2015.gada darba plāna apstiprināšanu.

13. Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” akceptēšanu (lēmums Nr.85)

Ziņotājs:

Ģ.Brambergs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” akceptēšanu.

14. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.86)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kadiķu ielā 6, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

15. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jēkaba ielā 3 un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā (lēmums Nr.87)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jēkaba ielā 3 un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā.

16. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kreimeņu ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.88)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kreimeņu ielā 4, Jūrmalā.

17. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā (lēmums Nr.89)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Buļļupes ielā 11, Jūrmalā.

Iziet G.Liepiņa

18. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.90)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), G.Liepiņa izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu.

Ienāk G.Liepiņa

19. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Silu ielā 30, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.91)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Silu ielā 30, Jūrmalā, apstiprināšanu.

20. Par zemesgabala Turaidas ielā 1, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.92)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Turaidas ielā 1, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu.

21. Par zemesgabala Mazā Nometņu iela 1907, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.93)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Mazā Nometņu iela 1907, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu.

22. Par zemesgabala Majori 8616, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu

(lēmums Nr.94)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – 1 (J.Visockis), „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Majori 8616, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu.

23. Par zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.95)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Dzelmes ielā 19, Jūrmalā, daļas zemes nomas līguma noslēgšanu.

24. Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4303, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.96)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Edinburgas prospekts 4303, Jūrmalā, daļas nomas līguma noslēgšanu.

25. Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 2k-1, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.97)

26. Par zemesgabala Turaidas ielā 2, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

(lēmums Nr.98)

Ziņotājs:

I.Dreika

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 2k-1, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu.

2. Par zemesgabala Turaidas ielā 2, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumā Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” (lēmums Nr.99)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumā Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu”.

Sēde slēgta plkst.1150

Nākamā kārtējā domes sēde 2015.gada 26.martā plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 9.martā


Lejupielāde: DOC un PDF