Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 3

protokols Nr. 22, 14. punkts

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Bibliotēku likuma 21.pantu

I. Vispārīgie noteikumi

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas Centrālā bibliotēka un tās struktūrvienības (turpmāk – Bibliotēka) kā pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, nodrošina Bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu, informācijas resursu, datubāzu un sistēmu izmantošanu, lietotāju reģistrēšanās kārtību, kā arī nosaka lietotāju tiesības un pienākumus.

1. Bibliotēkas lietotāju tiesības un pienākumus nosaka normatīvie akti, Bibliotēkas nolikums un šie noteikumi.

2. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar šiem noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

II. Bibliotēkas lietotāji

3. Bibliotēkas lietotājs (turpmāk – Lietotājs/i) ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.

4. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Lietotājs – juridiskā persona pilnvaro fizisko personu veikt reģistrāciju juridiskās personas vārdā.

5. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam Bibliotēkā reģistrē lietotāja likumiskie pārstāvji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un sniedzot likumiskā pārstāvja rakstveida piekrišanu (galvojumu).

6. Pēc reģistrācijas Lietotājs ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazīstināts ar šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot. Nepilngadīgo Lietotāju vārdā to ar savu parakstu apliecina Lietotāja likumiskais pārstāvis.

7. Reģistrētam Lietotājam bez maksas uz nenoteiktu termiņu tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte (turpmāk – Lietotāja karte).

8. Lietotāja karte ir personisks dokuments, un nevar tikt nodota lietošanā citai personai.

9. Lietotāja kartes nozaudēšanas, zādzības, bojājuma vai kartes Lietotāja vārda un/vai uzvārda maiņas gadījumā Lietotāja karti atjauno, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Par atkārtotu Lietotāja kartes izsniegšanu nozaudēšanas, zādzības vai bojājuma gadījumā Lietotājs veic apmaksu Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā apmērā.

10. Lietotāja vārda vai uzvārda maiņas gadījumā Lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē, uzrādot šo faktu apliecinošu dokumentu.

11. Bibliotēkas darbinieki rakstveidā apņemas nodrošināt Lietotāju personas datu aizsardzību atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējošo normatīvo prasībām. Bibliotēkas darbinieki neizpauž personas datus arī pēc darba tiesisko vai citu līgumā noteikto attiecību izbeigšanās.

12. Reģistrējoties Bibliotēkā, Lietotājs iegūst tiesības saņemt līdzņemšanai grāmatas un citus informācijas nesējus no visu Bibliotēkas struktūrvienību krājumiem.

III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība

13. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas.

14. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi:

14.1. Lietotāju reģistrācija, Lietotāja kartes izsniegšana un Lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu) publiska pieejamība;

14.2. bibliotēkas iekārtu un aprīkojuma lietošana, grāmatu un citu informācijas nesēju izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas Bibliotēkā;

14.3. Lietotāju apmācība un konsultēšana par Bibliotēkas krājumu, katalogiem un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu;

14.4. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

14.5. bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizēšanas pasākumi.

15. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska izmantošana Bibliotēkā norādīta šo noteikumu 1.pielikumā.

16. Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

17.  Grāmatas un citus informācijas nesējus Lietotājs var rezervēt, ierodoties Bibliotēkā, informējot telefoniski vai elektroniski. Rezervētie izdevumi Lietotājam jāsaņem Bibliotēkā 3 dienu laikā. Pēc trijām darba dienām Bibliotēka grāmatu un citu informācijas nesēju rezervēšanu anulē.

18. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 21 diena, žurnāliem, paaugstināta pieprasījuma grāmatām un jaunieguvumiem 14 dienas.

19. Lietotājam vienlaicīgi izsniedzamo iespieddarbu maksimālais skaits ir 5 grāmatas un 12 žurnāli (1 gada komplekts).

20. Ja Lietotājs izmanto vairākus Bibliotēkas struktūrvienību abonementa krājumus, līdzņemšanai izsniegto (t.sk. ar lietošanas termiņa pagarinājumu) grāmatu vai citu informācijas nesēju skaits nedrīkst pārsniegt 30 vienības.

21. Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana tiek reģistrēta elektroniski Bibliotēkas informācijas sistēmas vienotajā elektroniskajā datubāzē.

22. Starpbibliotēku abonementa kārtībā saņemtās grāmatas un citus informācijas nesējus Lietotājiem līdzņemšanai neizsniedz, tos drīkst lietot tikai Bibliotēkā uz vietas. Šo grāmatu vai citu informācijas nesēju lietošanas termiņu nosaka tā bibliotēka, no kuras attiecīgā grāmata vai cits informācijas nesējs ir saņemts.

IV. Bibliotēku lietotāju tiesības

23. Bibliotēka nodrošina Lietotāja tiesību ievērošanu:

23.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un citus informācijas resursus;

23.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;

23.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;

23.4. saņemt līdzņemšanai un rezervēt grāmatas un citus informācijas nesējus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav;

24. saņemt savlaicīgus un kvalitatīvus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.

25. Lietotājiem ar kustību, redzes vai citiem traucējumiem ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīves vietā Bibliotēkai piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros. Pakalpojums jāpiesaka, iesniedzot Bibliotēkā pieteikumu Bibliotēkas pakalpojumu saņemšanai dzīves vietā vai pilnvaru.

26. Lietotājiem ir tiesības uz personas datu aizsardzību. Bez Lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nenodod un neizpauž trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi

27. Lietotāju pienākums ir ievērot šos noteikumus, kā arī:

27.1. līdzņemšanai paredzētās grāmatas un citus informācijas nesējus reģistrēt pie bibliotekāra vai reģistrēt pašam, ja Bibliotēkā novietota īpaša grāmatu izsniegšanas/saņemšanas pašapkalpošanās iekārta;

27.2. grāmatas vai citus informācijas nesējus nodot un/vai saņemt Bibliotēkas darba laikā, izņemot gadījumus, ja pie Bibliotēkas novietota īpaša grāmatu nodošanas iekārta;

27.3. līdzņemšanai izsniegtās grāmatas un citus informācijas nesējus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā;

27.4. samaksāt kavējuma naudu Bibliotēkas noteiktajā kārtībā un apmērā;

27.5. nozaudētās vai sabojātās Bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus aizstāt ar identiskiem vai ar tādiem, kurus par līdzvērtīgiem atzinusi Bibliotēka.

28. Lietotāji, kuri neievēro Bibliotēku likumā un citos normatīvajos aktos, Bibliotēkas nolikumā, kā arī Bibliotēkas lietošanas noteikumos noteikto, kā arī trokšņo, traucē darbu citiem apmeklētājiem vai bibliotekāram, lieto pārtiku un dzērienus pie Bibliotēkas krājuma, datoriem un biroja tehnikas, atrodas Bibliotēkā alkohola reibumā, narkotisko un neatļautu psihotropo vielu ietekmē, neievēro higiēnas normas, ieved vai ienes Bibliotēkā dzīvniekus, bojā Bibliotēkas inventāru un krājumu, var tikt izraidīti no Bibliotēkas telpām un viņiem var tikt liegts izmantot Bibliotēkas pakalpojumus uz laiku līdz vienam gadam.

29. Lietotājiem aizliegts bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālos zaudējumus Bibliotēkai, kā arī bez bibliotekāra atļaujas pieslēgties Bibliotēkas elektrības avotiem. Par nodarīto kaitējumu Lietotājs atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

30. Saņemtās grāmatas un citi informācijas nesēji Lietotājam jānodod Bibliotēkā līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. Termiņu iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi Lietotāji, bet saņemtās grāmatas un citi informācijas nesēji Lietotāja rīcībā var atrasties ne ilgāk kā 3 (trīs) kalendāros mēnešus. Par termiņa neievērošanu iekasē kavējuma naudu, kuras apjomu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome. Kavējuma naudas apmērs norādīts šo noteikumu 2.pielikumā. Lietotājiem, kuri nav samaksājuši kavējuma naudu, grāmatas un citus informācijas nesējus līdzņemšanai neizsniedz.

VI. Citi noteikumi

31. Šo noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka, un apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra noteikumiem Nr.3

(protokols Nr.22, 14.punkts)

DATORU, INTERNETA UN VISPĀRPIEEJAMO ELEKTRONISKĀS INFORMĀCIJAS RESURSU PUBLISKĀS IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Lietotāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.

2. Pirms datora lietošanas Lietotājam ir jāreģistrējas pie bibliotekāra noteikta datora un programmu lietošanai, kā arī laika uzskaitei.

3. Interneta vai biroja programmu lietošanai jāuzrāda Lietotāja karte. Datora lietošanas laikā Lietotājs lasītāja karti atstāj pie bibliotekāra.

4. Bezmaksas interneta pakalpojumam laiku var rezervēt ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) minūtes dienā. Ja Lietotājs vēlas darbu turpināt un ir brīvs dators, ar bibliotekāra atļauju viņš var turpināt strādāt ar datoru līdz bibliotekāra tālākiem norādījumiem.

5. Ja Lietotājs no sava rezervētā laika sākuma nokavē vairāk nekā 15 (piecpadsmit) minūtes, rezervētais laiks tiek anulēts un atvēlēts citam Lietotājam.

6. Ja dators paredzēts tikai e-pasta vai elektroniskā kataloga lietošanai, to drīkst izmantot ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes.

7. Ieslēgt un izslēgt datorus ir tiesīgs tikai bibliotekārs.

8. Ar vienu datoru drīkst strādāt tikai viens Lietotājs. Izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku.

9. Lietotājs nedrīkst uzsākt vai turpināt darbu ar citu Bibliotēkas datoru, nesaskaņojot to ar bibliotekāru.

10. Strādājot ar attiecīgo datoru, Lietotājs nav tiesīgs pārsniegt viņam rezervēto laika limitu.

11. Lietotājs drīkst izmantot jebkurus elektroniskās informācijas nesējus. Visiem elektroniskās informācijas nesējiem jābūt labā tehniskā stāvoklī.

12. Lietotājs drīkst izmantot Bibliotēkas skeneri un printeri. Bibliotēkā skenēšanu un drukāšanu no datora pēc Lietotāja pieprasījuma veic bibliotekārs. Maksa par saņemtajiem pakalpojumiem tiek noteikta Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā apmērā.

13. Izmantojot Bibliotēkas datoru, Lietotājam aizliegts:

14. veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u.c.), mainīt datora konfigurāciju, t.sk. programmas saskarnes (izskata, „karsto taustiņu” u.c.) iestatījumus, mainīt fonta izmērus interneta pārlūkprogrammā, ja, beidzot darbu ar datoru, Lietotājs tos nenomainīs atpakaļ uz standarta izmēru, atvienot vai pievienot vadus datoram un tā perifērijai, izņemot vadus, kas nepieciešami zibatmiņas, pārnēsājamo cieto disku vai austiņu pievienošanai.

15. Lietotājam aizliegts atrasties pie datora ar pārtikas produktiem.

16. Lietotājs nedrīkst izmantot datoru masu reklāmas vēstuļu izsūtīšanai.

17. Lietotājs, lietojot datorus un tīklus, nedrīkst iegūt, radīt vai izplatīt informāciju, kas ataino vardarbību un agresiju, veicina pornogrāfiska rakstura materiālu apriti, veicina atkarību izraisošu vielu (narkotiku, alkohola, tabakas izstrādājumu) lietošanu, mudina uz azartspēlēm, satur agresīvu valodu vai necenzētus vārdus, ļaunprātīgi izmanto bērnu uzticēšanos vai pieredzes trūkumu, reklamē vai piedāvā seksuāla rakstura pakalpojumus u.c.

18. Programmatūras problēmsituāciju un datora tehnisku bojājumu gadījumā bibliotekāram ir tiesības īslaicīgi pārtraukt Lietotāja darbu.

19. Par jebkuriem programmu vai datoru mehāniskiem bojājumiem, kas radušies Lietotāja darbības rezultātā, Lietotājs sedz visus ar šo bojājumu novēršanu saistītos izdevumus.

20. Par datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās izmantošanas noteikumu neievērošanu var tikt ierobežota vai pārtraukta datoru izmantošana.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra noteikumiem Nr.3

(protokols Nr.22, 14.punkts)

KAVĒJUMA NAUDAS APMĒRS

Lietotājiem, kuri noteiktajā termiņā nav nodevuši viņiem līdzņemšanai izsniegtās Bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus, jāmaksā kavējuma nauda 1 (viens) eiro cents par katru nokavēto dienu katram izdevumam.


Lejupielāde: DOC un PDF