Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 561

protokols Nr. 22, 55. punkts

Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā,
otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk - Dome) 2015.gada 17.septembrī pieņēma lēmumu Nr.389 „Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē”, ar kuru nolēma atsavināt zemesgabalu Meža prospektā 38, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4505, ar kopējo platību 2951 m2 (uz zemesgabala atrodas mežaudze 2951 m2 platībā) (turpmāk - zemesgabals), pārdodot otrā izsolē, un apstiprināja zemesgabala otrās izsoles sākumcenu 728534,00 EUR, kā arī zemesgabala otrās izsoles noteikumus (turpmāk - izsoles noteikumi).

Noteiktajā termiņā līdz 2015.gada 23.oktobrim nereģistrējās neviens izsoles pretendents uz 2015.gada 28.oktobrī plkst.14.30 paredzēto zemesgabala izsoli. Atbilstoši izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktam - zemesgabala izsole uzskatāma par nenotikušu, ja nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Ņemot vērā minēto, zemesgabala otrā izsole atzīstama par nenotikušu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 4.punktu, zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 4505, izsoles noteikumu 7.1.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumu Nr.389 „Par neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanu otrajā izsolē” un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas un Transporta un komunālo lietu komitejas 2015.gada 14.decembrī ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-31/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā neapbūvētā zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā kadastra Nr.1300 007 4505, ar kopējo platību 2951 m2 (uz zemesgabala atrodas mežaudze 2951 m2 platībā), otro izsoli.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF