Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 555

protokols Nr. 22, 49. punkts

Par telpas Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam „Fonds-Jūrmala cilvēkam”

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 26.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz administratīvo ēku Muižas ielā 7, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5601 001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000436727.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija lēmumu Nr.299 „Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Kultūras centru” nekustamais īpašums Muižas ielā 7, Jūrmalā nodots patapinājumā Jūrmalas Kultūras centram uz nenoteiktu laiku kvalitatīvas kultūrvides veidošanai un uzturēšanai.

Administratīvās ēkas Muižas ielā 7, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5601 001, kopējā platība ir 1074,80 m2, kadastrālā vērtība 2015.gada 1.janvārī ir noteikta 293312,00 EUR, bilances vērtība 2015.gada 1.novembrī ir 374652,05 EUR. Līdz ar to atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta piektajai prim daļai lēmumu par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem Jūrmalas pilsētas dome.

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 15.septembrī un 2015.gada 14.oktobrī ir saņēmusi nodibinājuma „Fonds–Jūrmala cilvēkam” (turpmāk – Nodibinājums) iesniegumus, kas reģistrēti Jūrmalas pilsētas domē ar lietas Nr.1.1-36/9280 un Nr.1.1-36/10485. Iesniegumā tiek lūgts nodot bezatlīdzības lietošanā telpu 16 m2 platībā Muižas ielā 7, Jūrmalā Nodibinājuma darbības, kas saistīta ar mērķu realizēšanu nodrošināšanai.

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktam pašvaldība ir tiesīga nodot savu mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai.

Izvērtējot iesniegumus Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka Jūrmalas Kultūras centrs administratīvajā ēkā Muižas ielā 7, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5601 001, telpu Nr.9 14,6 m2 platībā neizmanto kvalitatīvas kultūrvides veidošanai un uzturēšanai, līdz ar to šī telpa nav nepieciešama Jūrmalas Kultūras centra funkcijas nodrošināšanai.

Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2015.gada 3.septembra lēmumu Nr.8.5-9/L-35172, Nodibinājumam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā – labdarība; pilsoniskas sabiedrības attīstība; izglītības veicināšana; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

Administratīvās ēkas Muižas ielā 7, Jūrmalā, telpu Nr.9 Nodibinājums plāno izmantot grāmatveža un vadītāja darba telpām, aktivitāšu un mērķu sasniegšanai, kas ietver veicināt sociāli mazaizsargātu grupu iespējas pilnvērtīgi mācīties, strādāt un pavadīt brīvo laiku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, trešo, ceturto, piekto daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 24.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-4/14) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 2.decembra sēdes atzinumu (protokola Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam „Fonds–Jūrmala cilvēkam” (vienotais reģistrācijas numurs 40008209207, juridiskā adrese: Jelgavas iela 8, Jūrmala) administratīvajā ēkā Muižas ielā 7, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5601 001, telpu Nr.9 14,6 m2 platībā (turpmāk – Telpa).

2. Telpa tiek nodota bezatlīdzības lietošanā ar šī lēmuma 5.punktā minētā līguma parakstīšanas dienu uz laiku, kamēr nodibinājuma „Fonds-Jūrmala cilvēkam” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 5 (pieciem) gadiem.

3. Telpas nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir nodibinājuma „Fonds-Jūrmala cilvēkam” darbības nodrošināšana un lai veicinātu sociāli mazaizsargātu grupu iespējas pilnvērtīgi mācīties, strādāt un pavadīt brīvo laiku.

4. Šī lēmuma 5.punktā minētais līgums tiek izbeigts un Telpa nododama atpakaļ, ja:

4.1. Nodibinājums nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus;

4.2. Nodibinājums Telpā veic prettiesiskas darbības;

4.3. Nodibinājums bojā vai posta Telpu, veic patvaļīgu Telpu pārbūvi vai pārplānošanu, vai arī Telpa tiek izmantota pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim;

4.4. Telpa nepieciešama Jūrmalas pilsētas pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai;

4.5. Nodibinājumam tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt patapinājuma līguma noslēgšanu (saskaņā ar līguma paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.555

(protokols Nr.22, 49.punkts)

PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr._____________

Jūrmalā 201_.gada ___.__________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, (turpmāk – PATAPINĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” no vienas puses, un

Nodibinājums „Fonds-Jūrmala cilvēkam” , reģistrācijas Nr.40008209207, (turpmāk – PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS) tās valdes priekšsēdētājas Regīnas Simsones personā, kura rīkojas saskaņā ar nodibinājuma statūtiem, no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 201_.gada __._______ lēmumu Nr.___ „Par telpas Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam „Fonds-Jūrmala cilvēkam” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

1. Līguma priekšmets

1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā - patapinājumā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Muižas ielā 7, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5601 001, administratīvās ēkas telpu Nr.9 14,6 m2 platībā (turpmāk – ĪPAŠUMS), saskaņā ar šim LĪGUMAM pievienoto būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopiju (2.pielikums).

1.2. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 26.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz administratīvo ēku Muižas ielā 7, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5601 001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000436727.

1.3. ĪPAŠUMS tiek nodots PATAPINĀTĀJUMA ŅĒMĒJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta abas līgumslēdzējas puses un, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa (3.pielikums).

1.4. ĪPAŠUMS tiek nodots bezatlīdzības lietošanā PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darba telpu nodrošināšanai ar mērķi veicināt sociāli mazaizsargātu grupu iespējas pilnvērtīgi mācīties, strādāt un pavadīt brīvo laiku.

1.5. Īpašums tiek PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ĪPAŠUMA tehniskai stāvoklis ir zināms, pret ko tam pretenziju nav.

2. Līguma termiņš

LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kamēr PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par pieciem gadiem.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.4. punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU;

3.1.4. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PATAPINĀTĀJU;

3.1.5. jautājumus, kas saistīti ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, risināt ar ĪPAŠUMA apsaimniekotāju - Jūrmalas Kultūras centru;

3.1.6. nodrošināt ĪPAŠUMA uzturēšanu un sakopšanu;

3.1.7. veikt samaksu par izlietoto elektroenerģiju, apkuri, ūdens apgādi un kanalizācijas izdevumiem, atkritumu izvešanu, proporcionāli aizņemtajai platībai atbilstoši Jūrmalas Kultūras centra izrakstītiem rēķiniem;

3.1.8. maksāt nekustamā īpašuma nodokli par lietošanā nodoto ĪPAŠUMU atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar PATAPINĀTĀJA paziņojumiem tajos norādītajos termiņos;

3.1.9. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu un uzturēšanu;

3.1.10. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tās pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.11. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli;

3.1.12. ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā paziņot PATAPINĀTĀJAM, ja PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

3.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski, saskaņojot ar PATAPINĀTĀJU, par saviem līdzekļiem veikt ĪPAŠUMA remontu;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu.

3.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

3.3.1. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu nomā trešajai personai, ieķīlāt savas lietošanas tiesības, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

3.4. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.

3.5. PATAPINĀTĀJA pienākumi:

3.5.1. netraucēt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem;

3.5.2. nodrošināt ĪPAŠUMA ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu.

3.6. PATAPINĀTĀJA tiesības:

3.6.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

3.6.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU;

3.6.3. pieprasīt no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

3.6.4. dot norādījumus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.7. PATAPINĀTĀJS nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM vai trešajām personām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

3.8. PATAPINĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nekādus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās.

4. Līguma izbeigšana

4.1. LĪGUMS var tikt izbeigts pirms tajā noteikto saistību izpildes līdzējiem savstarpēji par to rakstiski vienojoties vai pēc PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to PATAPINĀTĀJAM ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš.

4.2. PATAPINĀTĀJAM ir tiesības, rakstiski informējot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU vienu mēnesi iepriekš, vienpusēji izbeigt LĪGUMU, neatlīdzinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA zaudējumus, ja:

4.2.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nepilda vai pārkāpj LĪGUMA nosacījumus;

4.2.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS veic prettiesiskas darbības;

4.2.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS bojā vai posta ĪPAŠUMU, veic patvaļīgu ĪPAŠUMA telpu pārbūvi vai pārplānošanu, vai arī ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim;

4.2.4. ĪPAŠUMS nepieciešams PATAPINĀTĀJAM savu funkciju nodrošināšanai;

4.2.5. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM tiek anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

4.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodod ĪPAŠUMU PATAPINĀTĀJAM vai tās pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu piecu dienu laikā no LĪGUMA izbeigšanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

4.4. Ja šī LĪGUMA 4.3.punktā noteiktajā termiņā ĪPAŠUMS netiek nodots un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS telpas nav atbrīvojis, PATAPINĀTĀJS ir tiesīgs, sastādot aktu, ĪPAŠUMU pieņemt vienpusēji.

4.5. Jebkāda PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA atstāta kustamā manta pēc LĪGUMA izbeigšanās tiek uzskatīta par pamestu, un PATAPINĀTĀJS to var izvākt.

4.6. Visi PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA veiktie neatdalāmie ĪPAŠUMA telpu uzlabojumi bez papildu atlīdzības paliek PATAPINĀTĀJA īpašumā, ja līgumslēdzējas puses nav rakstiski vienojušās par citu kārtību.

4.7. Jebkādi apstākļi un LĪGUMA izbeigšana nevar būt par pamatu jau agrāk esošo parādu nenomaksāšanai.

5. Citi noteikumi

5.1. Līgumslēdzējas puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena līgumslēdzēja puse rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

5.2. PATAPINĀTĀJA kontaktpersona par LĪGUMA izpildi ir Pašvaldības īpašumu nodaļa.

5.3. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

5.4. Visi LĪGUMA grozījumi, labojumi un papildinājumi, izņemot LĪGUMĀ paredzētajos gadījumos, noformējami rakstiski, līgumslēdzējiem savstarpēji vienojoties un tie kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu.

5.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līgumslēdzējpuses piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

5.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, tai skaitā šādi pielikumi, kas ir neatņemamas LĪGUMA sastāvdaļas:

5.6.1. 1.pielikums - Jūrmalas pilsētas domes 201_.gada __._________ lēmuma Nr.___ „Par telpas Muižas ielā 7, Jūrmalā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam “Fonds-Jūrmala cilvēkam” noraksts uz __ (_______) lapām;

5.6.2. 2.pielikums – būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija uz 1 (vienas) lapas,

5.6.3. 3.pielikums – pieņemšanas – nodošanas akts uz 1 (vienas) lapas.

5.7. LĪGUMS parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku - viens eksemplārs glabājas pie PATAPINĀTĀJA, otrs pie PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA.

6. Pušu paraksti un adreses

PATAPINĀTĀJS PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS
Jūrmalas pilsētas dome Nodibinājums “Fonds-Jūrmala cilvēkam”
N/M reģ. Nr.90000056357 Reģistrācijas Nr.40008209207
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 Jelgavas ielā 8, Jūrmalā, LV-2015
_______________________ ________________________
(G.Truksnis) (R.Simsone)

Lejupielāde: DOC un PDF