Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 552

protokols Nr. 22, 46. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Ceriņu ielā 18, Jūrmalā

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem nekustamais īpašums Ceriņu ielā 18, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1312, ar kopējo platību 2762 m2  (turpmāk – Zemes vienība);

2. daudzdzīvokļu ēkas, būves kadastra apzīmējums 1300 010 1312 007, kuras galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122), ar kopējo platību 5054,40 m2, būves tips daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas (kods 11220103) (turpmāk – Nekustamais īpašums).

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1619 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Decoline”, reģistrācijas Nr.40103406236 uz 7492/10063 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, p.k. uz 842/40252 domājamām daļām, Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), p.k., uz 125/40252 domājamām daļām, Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), dzimis datumā, uz 445/40252 domājamām daļām, Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), dzimusi datumā, uz 445/40252 domājamām daļām, Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), dzimis datumā, uz 446/40252 domājamām daļām, Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), dzimis datumā, uz 1279/40252 domājamām daļām, Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), dzimis datumā, uz 766/40252 domājamām daļām, Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), dzimusi datumā, uz 725/40252 domājamām daļām, Vārds Uzvārds, p.k., uz 773/40252 domājamām daļām, Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), dzimis datumā, uz 1234/40252 domājamām daļām, Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), dzimusi datumā, uz 857/40252 domājamām daļām, Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), dzimusi datumā, uz 711/40252 domājamām daļām, Vārds Uzvārds (Vārds Uzvārds), dzimis datumā, uz 1636/40252 domājamām daļām.

Jūrmalas pilsētas domes Būvvalde ir izdevusi 2009.gadā 14.augustā būvatļauju Nr.32-j mazstāvu daudzdzīvokļu būvniecībai. Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1312 007 2013.gada 15.augustā pieņemta ekspluatācijā ar aktu (kods 13 03344 0130000).

Zemes vienība saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42) atrodas jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (6JDz), kur saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.42 292.punktu atļautā izmantošana ir savrupmāja; daudzfunkcionāla ēka; pakalpojumu objekts; drošības dienesti; pārvaldes objekts; reliģisko ceremoniju objekts. Saistošo noteikumu Nr.42 8.4.apakšpunkts paredz, ka teritorijas neatbilstoša izmantošana ir izmantošana, kas neatbilst Teritorijas plānojumā noteiktai atļautajai izmantošanai, bet ir likumīgi uzsākta līdz Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim, tas ir, zemes vienībā atrodas ekspluatācijā nodotas būves. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.42 9.punktam Nekustamā īpašuma īpašnieks ir tiesīgs turpināt neatbilstošu izmantošanu, bet jebkuru jaunu būvniecību un cita veida izmantošanu veic tā, lai nepalielinātu neatbilstību šo saistošo noteikumu prasībām. Kaut arī Nekustamais īpašums atrodas jauktā dzīvojamā apbūves teritorijā, kura neparedz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvi, to var izmantot atbilstoši likumīgi iesāktajam izmantošanas veidam – šajā gadījumā – daudzdzīvokļu māju apbūvei.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 17.3.1.apakšpunktam zemes vienībai lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja ir izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot, mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 18.punktu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks. Nekustamā īpašuma īpašnieks lietošanas mērķa maiņu nav ierosinājis. Noteikumu Nr.496 29.punkts paredz, ja persona šo noteikumu 18.punktā minētajā termiņā neierosina lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar personu noteikt lietošanas mērķi atbilstoši zemes vienībai teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem.

NĪVKIS reģistrētie Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601, 1842 m2 platībā) un izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901, 920 m2 platībā) - neatbilst NĪVKIS aktualizētajam Nekustamā īpašuma galvenajam lietošanas veidam, līdz ar to Zemes vienībai ir nosakāms lietošanas mērķis - trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) - atbilstoši ēkas galvenajam lietošanas veidam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.apakšpunktu, 29.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 8.4.apakšpunktu, 9.punktu, 292.punktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 2.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt zemes vienībai Ceriņu ielā 18, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 1312, ar zemesgabala kopējo platību 2762 m2 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601, 1842 m2 platībā) un izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901, 920 m2 platībā) uz trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702, 2762 m2 platībā).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF