Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 550

protokols Nr. 22, 44. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu
pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.236 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

2015.gada 13.augustā Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.347 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2015.gada 24.augusta līdz 11.oktobrim.

Publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemti 494, tajā skaitā 16 kolektīvie iesniegumi ar priekšlikumiem un iebildumiem par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju. 2015.gada 25.novembrī notika saņemto iesniegumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme, kuras protokolā ietverta atzīme par priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu.

2015.gada 3.decembrī Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.510 „ Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu” (turpmāk – Lēmums Nr.510).

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 90.punktam un Lēmumam Nr.510, ir sagatavota Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija. Pamatojoties uz Noteikumu 82.punktu, 83.punktu 84.punktu, 85.punktu un 86.punktu un izskatot Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas un Transporta un komunālo lietu komitejas 2015.gada 14.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-31/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju.

2. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam organizēt Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu trīs nedēļas, un nodrošināt sabiedrībai iespēju iepazīties ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas materiāliem izdrukas veidā pašvaldības telpās.

3. Domes Pilsētplānošanas nodaļai ievietot paziņojumu par Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un paziņot darba uzdevumā minētajām institūcijām par sagatavoto Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju un nepieciešamību sniegt par to atzinumu.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē par Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam pēc Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

6. Domes mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Pārskats par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi PDF

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi PDF

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas un tās stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokols DOCX

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Funkcionālais zonējums PDF

Sarkano līniju plāns PDF

Apgrūtinājumi PDF