Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 546

protokols Nr. 22, 40. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.176 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.176) uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde. Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību tā uzsākšanas brīdī noteica 2012.gada 16.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.apakšpunkts un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.1.apakšpunkts.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt zemesgabala apbūves priekšlikumu, paredzot esošo ēku rekonstrukcijas nosacījumus, kā arī noteikt apbūves rādītājus, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

2015.gada 1.maijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk - Noteikumi Nr.628), kuru 144.punktā noteikts, ka uz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi izstrādes procesā esošos plānošanas dokumentus turpina izstrādāt, ievērojot šajos noteikumos noteikto procesuālo kārtību, bet šo plānošanas dokumentu saturs var atbilst tam normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas dienā. Ievērojot to, ka kārtību iesākto plānošanas dokumentu turpināšanai pēc normatīvā regulējuma maiņas nosaka Noteikumi Nr.628, nav nepieciešams grozīt ar Lēmumu Nr.176 apstiprināto darba uzdevumu.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2015.gada 19.novembrī ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir sagatavojusi ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību, kurā norādīts, ka detālplānojums izstrādāts ievērojot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42, noteiktās prasības, ievērojot saņemto institūciju nosacījumus. Priekšlikums saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.punktu, nodot detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

Pamatojoties uz Noteikumu Nr.628 109.1.apakšpunktu, 111.punktu un 114.punktu, izskatot detālplānojuma projektu, ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību un 2015.gada 2.decembra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/19), Dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 1010. Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv , un ar detālplānojuma dokumentāciju papīra formā var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 1010, publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 1010, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē par detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 1010, publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 1010, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 1010, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts PDF

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF