Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 543

protokols Nr. 22, 37. punkts

Par būvju nojaukšanu „Priednieki”, Jūrmalā

Pamatojoties uz Babītes novada pašvaldības (Reģistrācijas Nr.90000028870) 2015.gada 16.novembra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.14-3/5812, ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 005 2307 001 un šķūni ar būves kadastra apzīmējumu 1300 005 2307 002 „Priednieki”, Jūrmalā (turpmāk – būves), Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2015.gada 1.decembra sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (rīkojumu par valsts īpašuma objektu nodošanu pašvaldībām, aktu par dzīvojamo māju nodošanu – pieņemšanu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu un slēdzienu par būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanu), konstatēja, ka būves ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Komisija, izvērtējot būvju tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atbalstīt būvju nojaukšanu.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punkts noteic, ka par ilgstoši neuzturētu un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu nekustamo īpašumu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu Jūrmalas pilsētas dome pieņem lēmumu, nosakot termiņu un kārtību īpašuma sakārtošanai vai tajā esošo būvju nojaukšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, un komisijas 2015.gada 1.decembra atzinumu (protokolu Nr.14-20/11), Dome nolemj:

1. Piekrist dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 005 2307 001 un šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 1300 005 2307 002 ,,Priednieki”, Jūrmalā nojaukšanai.

2. Pēc lēmuma par dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 005 2307 001 un šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 1300 005 2307 002 „Priednieki”, Jūrmalā stāšanās spēkā uzdot veikt Babītes novada pašvaldībai būvju nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes komisijā akceptētu ēkas nojaukšanas būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF