Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 542

protokols Nr. 22, 36. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmuma Nr.370
,,Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu
un īrnieka brīdināšanu” 2.2.apakšpunkta atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumu Nr.370 ,,Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu” (protokols Nr.16., 17.punkts), nolemts:

1. Vārds Uzvārds atbrīvot sociālo dzīvojamo telpu adresē, Jūrmalā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai:

2.1. divu nedēļu laikā nosūtīt Vārds Uzvārds brīdinājumu par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu trīs mēnešu laikā no brīdinājuma saņemšanas;

2.2. trīs mēnešu laikā nodrošināt jautājuma atrisināšanu par citas – mazāk labiekārtotas sociālās dzīvojamās telpas nodošanu lietošanā Vārds Uzvārds, noslēdzot jaunu sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes sociālās palīdzības administrēšanas datu bāzē pieejamai informācijai izriet, ka Vārds Uzvārds tika piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss no 2015.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 31.jūlijam.

Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisija, 2015.gada 1.decembrī, izskatot jautājumu par zemāk labiekārtotas dzīvojamās telpas nodošanu lietošanā Vārds Uzvārds, personas kods, konstatēja, ka no 2015.gada 1.augusta Vārds Uzvārds nav piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss. Uz šā lēmuma sagatavošanas brīdi Vārds Uzvārds nav arī vērsusies Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē jauna iesnieguma iesniegšanai par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa piešķiršanu.

Likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmā daļa paredz, ka sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei), kura ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta [..]. Atbilstoši šā likuma 5.panta piektās daļas noteikumiem izriet, ka persona (ģimene) zaudē tiesības īrēt sociālo dzīvokli, ja tā vairs neatbilst šā panta nosacījumiem.

Ņemot vērā minēto, atzīstams, ka Vārds Uzvārds zaudējusi tiesības uz sociālā dzīvokļa īrēšanu, līdz ar ko zudis pamats arī Vārds Uzvārds rīcībā nodot mazāk labiekārtotu sociālo dzīvojamo telpu.

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 5.panta pirmo un piekto daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 3.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 1.decembra atzinumu (protokols Nr.8.1-1/13) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 9.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/17), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmuma Nr.370 ,,Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu” 2.2.apakšpunktu.

2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF