Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 541

protokols Nr. 22, 35. punkts

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds
iepriekšējā īrnieka vietā

Starp SIA ,,Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429) KAC ,,Kauguri” un Vārds Uzvārds (personas kods) 2009.gada 28.aprīlī noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr.58 par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.304 ,,Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu”.

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 13.novembrī saņēmusi Vārds Uzvārds (personas kods) – Vārds Uzvārds dēla, iesniegumu ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īres līgumu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datu bāzē iekļautajām ziņām Vārds Uzvārds mirusi 2015.gada 1.oktobrī.

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieka nāves gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 9.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/17), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar Vārds Uzvārds dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri uz nenoteiktu laiku.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā noteikto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF