Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 539

protokols Nr. 22, 33. punkts

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā,
nodošanu lietošanā un īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumu Nr.369 ,,Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu un īrnieka brīdināšanu” (protokols Nr.16, 16.punkts) uzdots par pienākumu Vārds Uzvārds, personas kods, atbrīvot sociālo dzīvojamo telpu Vārds Uzvārds, Jūrmalā, savukārt Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai uzdots divu nedēļu laikā nosūtīt Vārds Uzvārds brīdinājumu par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, atbrīvošanu trīs mēnešu laikā no brīdinājuma saņemšanas, kā arī trīs mēnešu laikā nodrošināt jautājuma atrisināšanu par citas – mazāk labiekārtotas sociālās dzīvojamās telpas nodošanu lietošanā Vārds Uzvārds, noslēdzot jaunu sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu.

Vārds Uzvārds esošā deklarētā un faktiskā dzīvesvieta atrodas adresē, Jūrmalā, kas sastāv no 1 istabas ar koplietošanas palīgtelpām ar kopējo platību 18,87 m2 un dzīvojamo platību 11,10 m2.

Attiecībā pret dzīvojamām telpām adresē, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā ir mazāk labiekārtotas un ar zemākām izmaksām dzīvojamās telpas, kas atrodas adresē, Jūrmalā, un kas sastāv no 1 istabas ar koplietošanas palīgtelpām ar kopējo platību 22,07 m2 un dzīvojamo platību 18,30 m2.

No Labklājības pārvaldes sociālās palīdzības administrēšanas datu bāzē pieejamās informācijas izriet, ka Vārds Uzvārds piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss uz laiku no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 30.novembrim.

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 4.panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu, 11.panta pirmo un otro daļu, 14.panta pirmās daļas 3.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 3.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 1.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/13) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 9.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/17), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošam dzīvoklim adresē, Jūrmalā.

2. Nodot lietošanā Vārds Uzvārds sociālo dzīvojamo telpu adresē, Jūrmalā.

3. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri uz laiku no līguma noslēgšanas dienas līdz laikam, uz kuru personai tiks piešķirts trūcīgas/maznodrošinātas personas statuss, nosakot, ka persona veic maksājumus par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, faktisko izmantošanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 3.punktā noteikto īres līgumu.

5. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

6. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF