Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 536

protokols Nr. 22, 30. punkts

Par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā,
īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

Vārds Uzvārds , personas kods, reģistrēts Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 2.reģistrā sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai.

Vārds Uzvārds atbilst Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 10.5.apakšpunktā noteiktajai personu kategorijai, kuras ir tiesīgas saņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, tas ir – personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurām nav apgādnieku, ienākumi nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu un Labklājības pārvaldē ir veikts personas materiālā stāvokļa izvērtējums, lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas.

Palīdzības saņemšanas reģistrācijas grupas ietvaros dzīvojamā telpa tiek piedāvāta īrei personu reģistrācijas secībā. Rindas kārtība mainās, ja iepriekš reģistrētai personai ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu palīdzības saņemšanai, persona ir atteikusies no attiecīgās dzīvojamās telpas īres vai nav sniegusi atbildi uz saņemto piedāvājumu.

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5946 īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu adresē, Jūrmala, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra Nr.1300 020 0707. Dzīvokļa adresē, Jūrmalā, kopējā platība 14,00 m2, dzīvojamā platība 11,50 m2.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 4.panta pirmo daļu, trešās daļas 1.punktu, 11.panta pirmo un otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 3. un 34.punktu, 10.5.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 1.decembra atzinumu (protokols Nr.8.1-1/13) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 9.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/17), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvoklim adresē, Jūrmalā.

2. Piešķirt Vārds Uzvārds sociālo dzīvojamo telpu adresē, Jūrmalā.

3. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri uz 6 (sešiem) mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas.

4. Izslēgt Vārds Uzvārds no Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 2.reģistra.

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 3.punktā noteikto īres līgumu.

6. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

7. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF