Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 534

protokols Nr. 22, 28. punkts

Par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā,
īres līguma noslēgšanu ar V.Uzvārds

Vārds Uzvārds , personas kods, reģistrēts Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 1.reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām.

Vārds Uzvārds atbilst Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 9.punktā noteiktajai personu kategorijai, kuras ir tiesīgas saņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, tas ir - personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā uz ordera vai īres līguma pamata, un to lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, ja ienākumi viena cilvēka ģimenē nepārsniedz 2 minimālās algas, bet ģimenē, kurā ir divi vai vairāki cilvēki, ienākumi nepārsniedz 1,5 minimālās algas vienam cilvēkam, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas.

Palīdzības saņemšanas reģistrācijas grupas ietvaros dzīvojamā telpa tiek piedāvāta īrei personu reģistrācijas secībā. Rindas kārtība mainās, ja iepriekš reģistrētai personai ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu palīdzības saņemšanai, persona ir atteikusies no attiecīgās dzīvojamās telpas īres vai nav sniegusi atbildi uz saņemto piedāvājumu.

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000059175-8 īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu adresē, Jūrmala, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra Nr.1300 901 3731. Dzīvokļa adresē, Jūrmalā, kopējā platība 34,60 m2, dzīvojamā platība 20,80 m2.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. un 19.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 3., 9. un 34.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 1.decembra atzinumu (protokols Nr.8.1-1/13) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 9.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/17), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt Vārds Uzvārds dzīvojamo telpu adresē, Jūrmalā.

2. Noslēgt ar Vārds Uzvārds līgumu par dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri uz 3 (trīs) gadiem no līguma noslēgšanas dienas.

3. Izslēgt Vārds Uzvārds no Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 1.reģistra.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā noteikto īres līgumu.

5. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

6. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF