Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 531

protokols Nr. 22, 19. punkts

Par naudas sodu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtību Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana” 21.1 punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 295.panta 3.punktu, 296.pantu, 300.panta otro daļu un Civilprocesa likuma 563.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, Iedzīvotāju reģistra datiem un Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas apliecinājumu, ka visas nepieciešamās darbības debitoru parādu piedziņai ir veiktas un piedziņa nav iespējama, ņemot vērā Drošības un kārtības jautājumu komitejas 2015.gada 25.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-28/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt no Jūrmalas pilsētas domes zembilances uzskaites pašvaldības policijas uzliktos un neapmaksātos sodus par administratīvajiem pārkāpumiem un par alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veikto pārbaužu neapmaksātos parādus par kopējo summu EUR 2184.27 (divi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri euro 27 centi) saskaņā ar 1., 2. un 3.pielikumiem

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.531

(protokols Nr.22, 19.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saistītie izdevumi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieki ir miruši:

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Protokols

Nr.

Summa (EUR)

1

Aļiševs Airats

090262-11529

22.11.2013

0193 (2011)

15.65

2

Buličovs Pāvels

061284-11501

31.03.2015

0683 (2009)

15.65

3

Būmanis Aigars

070478-11647

24.04.2012

0591 (2009)

15.65

4

Dobrecovs Sergejs

100466-14104

14.04.2015

0493 (2008)

15.65

5

Dobrecovs Sergejs

100466-14104

14.04.2015

0348 (2009)

15.65

6

Dobrecovs Sergejs

100466-14104

14.04.2015

0539 (2009)

15.65

7

Goršanovs Deniss

020382-11516

25.06.2014

0488 (2009)

15.65

8

Goršanovs Deniss

020382-11516

25.06.2014

0050 (2011)

15.65

9

Jasuns Māris

271064-11490

10.05.2015

0140 (2011)

15.65

10

Jevstigņejevs Nikolajs

010455-11491

11.04.2014

0441 (2010)

15.65

11

Kopilovs Jevgēnijs

060251-10538

08.02.2015

0522 (2008)

15.65

12

Kopilovs Jevgēnijs

060251-10538

08.02.2015

0016 (2009)

15.65

13

Kopilovs Jevgēnijs

060251-10538

08.02.2015

0031 (2009)

15.65

14

Kopilovs Jevgēnijs

060251-10538

08.02.2015

0200 (2009)

15.65

15

Kopilovs Jevgēnijs

060251-10538

08.02.2015

0416 (2009)

15.65

16

Kopilovs Jevgēnijs

060251-10538

08.02.2015

1064 (2009)

15.65

17

Koroļkovs Aleksandrs

010179-11500

06.04.2014

0150 (2011)

15.65

18

Koroļovs Nikolajs

220551-11531

31.01.2015

0421 (2009)

15.65

19

Koroļovs Nikolajs

220551-11531

31.01.2015

0003 (2011)

15.65

20

Krepšs Aleksandrs

010147-11079

05.02.2015

0313 (2009)

15.65

21

Ķēniņš Evalds

230139-11498

16.07.2013

0331 (2010)

15.65

22

Liepiņa Elita

220561-11015

12.08.2013

0231 (2011)

15.65

23

Lozovojs Maksims

100178-11512

01.11.2014

0047 (2009)

15.65

24

Lozovojs Maksims

100178-11512

01.11.2014

0169 (2010)

15.65

25

Lozovojs Maksims

100178-11512

01.11.2014

0248 (2011)

15.65

26

Ļebedevs Aleksandrs

260484-13011

12.05.2015

0667 (2009)

15.65

27

Ļebedevs Aleksandrs

260484-13011

12.05.2015

0004 (2012)

15.65

28

Millers Aleksandrs

211071-10406

04.06.2015

0265 (2010)

15.65

29

Novikova Irina

061171-11538

02.01.2015

0158 (2011)

15.65

30

Ozoliņš Guntis

070560-12070

02.05.2015

0062 (2013)

15.65

31

Paučs Andis

310878-11641

10.02.2015

0510 (2009)

15.65

32

Paučs Andis

310878-11641

10.02.2015

0580 (2009)

15.65

33

Piņigins Mihails

231150-11503

12.08.2015

0038 (2008)

15.65

34

Piņigins Mihails

231150-11503

12.08.2015

0188 (2009)

15.65

35

Poļežajevs Jurijs

150150-11522

18.04.2015

0569 (2009)

15.65

36

Priede Agris

301269-11078

06.09.2015

0180 (2010)

15.65

37

Sirba Rihards

030584-11552

04.12.2014

0429 (2010)

15.65

38

Sjomko Arkādijs

010145-11544

03.11.2015

0966 (2009)

15.65

39

Telepaničs Vasilijs

150150-12277

14.05.2015

0734 (2009)

15.65

40

Telepaničs Vasilijs

150150-12277

14.05.2015

1063 (2009)

15.65

41

Volkovs Grigorijs

130466-11492

18.10.2015

213 (2012)

15.65

641.65

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.531

(protokols Nr.22, 19.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas uzlikto administratīvo naudas sodu (lēmumu) neapmaksātie parādi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieki miruši:

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Miršanas datums

Lēmums

Nr.

Summa (EUR)

1

Buličovs Pāvels

061284-11501

31.03.2015

ZZ612180 (2013)

142.29

2

Koroļovs Nikolajs

220551-11531

31.01.2015

611276 (2012)

14.23

3

Krepšs Aleksandrs

010147-11079

05.02.2015

ZZ611962 (2013)

14.23

4

Lozovojs Maksims

100178-11512

01.11.2014

169 (2010)

35.57

5

Lozovojs Maksims

100178-11512

01.11.2014

248 (2011)

35.57

6

Lozovojs Maksims

100178-11512

01.11.2014

ZZ611886 (2013)

142.29

7

Lozovojs Maksims

100178-11512

01.11.2014

ZZ613142 (2014)

140.00

8

Māliņš Andris

110260-11490

09.10.2015

ZZ611530 (2012)

28.46

9

Novikova Irina

061171-11538

02.01.2015

158 (2011)

14.23

10

Ozoliņš Guntis

070560-12070

02.05.2015

62 (2013)

142.29

11

Piņigins Mihails

231150-11503

12.08.2015

188 (2009)

14.23

12

Sirba Rihards

030584-11552

04.12.2014

429 (2010)

35.57

13

Sjomko Arkādijs

010145-11544

03.11.2015

966 (2009)

7.11

14

Šteks Ilgonis

040456-11525

27.02.2015

ZZ611742 (2013)

142.29

15

Volkovs Grigorijs

130466-11492

18.10.2015

213 (2012)

142.29

1050.65

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.531

(protokols Nr.22, 19.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas uzlikto administratīvo naudas sodu (lēmumu) parādi, kuru piedziņa saskaņā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 300.panta otro daļu ir neiespējama, jo ir pagājuši pieci gadi no lēmuma pieņemšanas:

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Noilgums (gadi)

Lēmums

Nr.

Summa (EUR)

1

Uzvārds Vārds

personas kods

5

126 (2010)

35.57

2

Uzvārds Vārds

personas kods

5

145 (2010)

28.46

3

Uzvārds Vārds

personas kods

5

351 (2010)

28.46

4

Uzvārds Vārds

personas kods

6

1046 (2009)

14.23

5

Uzvārds Vārds

personas kods

5

608094 (2010)

71.14

6

Uzvārds Vārds

personas kods

5

212 (2010)

14.23

7

Uzvārds Vārds

personas kods

5

178 (2010)

35.57

8

Uzvārds Vārds

personas kods

5

209 (2010)

28.46

9

Uzvārds Vārds

personas kods

5

224 (2010)

14.23

10

Uzvārds Vārds

personas kods

6

360 (2009)

14.23

11

Uzvārds Vārds

personas kods

6

614 (2009)

14.23

12

Uzvārds Vārds

personas kods

5

608993 (2010)

8.18

13

Uzvārds Vārds

personas kods

5

181 (2010)

28.46

14

Uzvārds Vārds

personas kods

5

121 (2010)

42.69

15

Uzvārds Vārds

personas kods

6

769 (2009)

28.46

16

Uzvārds Vārds

personas kods

5

608257 (2010)

35.57

17

Uzvārds Vārds

personas kods

5

463 (2010)

14.23

18

Uzvārds Vārds

personas kods

6

1091 (2009)

28.46

19

Uzvārds Vārds

personas kods

5

608301 (2010)

7.11

491.97

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.


Lejupielāde: DOC un PDF