Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 26.oktobra 462.lēmumu

2015.gada 16.decembrīNr. 528

protokols Nr. 22, 15. punkts

Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Bibliotēku likuma 5.panta 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikuma Nr.1 „Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums” 5.3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Kultūras jautājumu komitejas 2015.gada 7.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.2-26/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu kontā un iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un tīmekļa vietnē.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.922 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas bibliotēku apvienībā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.528

(protokols Nr.22, 15.punkts)

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Nr. p.k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena (EUR)

1.

Bibliotekārie pakalpojumi

1.1.

Par atkārtotu Lasītāja kartes (nozaudēšanas gadījumā) izgatavošanu pieaugušajiem

1 karte

1.40

1.2.

Par atkārtotu Lasītāja kartes (nozaudēšanas gadījumā) izgatavošanu bibliotēkas lietotājiem līdz 18 gadu vecumam

1 karte

0.70

2.

Datorpakalpojumi

2.1.

Lāzerizdruka

2.1.1.

melnbalts teksts A4 formāts

1 lpp.

0.15

2.1.2.

krāsains teksts A4 formāts

1 lpp.

0.30

2.1.3.

melnbalts teksts A3 formāts

1 lpp.

0.20

2.1.4.

krāsains teksts A3 formāts

1 lpp

0.55

2.1.5.

krāsains attēls A4 formāts

1 lpp

0.70

2.1.6.

krāsains attēls A3 formāts

1 lpp

1.45

2.2.

Skenēšana

2.2.1.

attēls

1 lpp.

0.70

2.2.2.

teksts

1 lpp.

0.30

2.3.

Tematiskā pieprasījuma/uzziņas izpilde

1 uzziņa

1.45

3.

Citi pakalpojumi

3.1.

Kopēšana

3.1.1.

pieaugušajiem A4 formāts

1 lpp.

0.10

3.1.2.

pieaugušajiem A3 formāts

1 lpp.

0.25

3.1.3.

bibliotēkas lietotājiem līdz 18 gadu vecumam A4 formāts

1 lpp.

0.05

3.1.4.

bibliotēkas lietotājiem līdz 18 gadu vecumam A3 formāts

1 lpp.

0.15

3.2.

Faksēšana

3.2.1.

faksa nosūtīšana Latvijas valsts robežās

1 lpp.

0.70

3.2.2.

faksa nosūtīšana uz ārvalstīm

1 lpp.

2.15

3.2.3.

faksa saņemšana

1 lpp.

0.15

3.3.

Laminēšana

3.3.1.

A4 formāts

1 lpp.

0.70

3.3.2.

A5 formāts

1 lpp.

0.65

3.3.3.

A6 formāts

1 lpp.

0.65


Lejupielāde: DOC un PDF