Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 18.oktobra 507.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 16.decembrīNr. 527

protokols Nr. 22, 13. punkts

Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta
„Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas
pilsētas pašvaldībā” īstenošanu

Pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktu, 2015.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.485 „Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.10. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai””, 2.11. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” un 2.12. prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” 9.punktu, atbilstoši Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2015.gada 2.decembra vēstulei Nr.39-2-40/5895 „Par projekta iesnieguma Nr.11.1.1.0/15/TP/009 nosacījumu izpildi” un Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.11.prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” projektu „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” Nr.11.1.1.0/15/TP/009 (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes palielināšanu, Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, noteikto uzdevumu izpildei.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 46 666,00 EUR (četrdesmit seši tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro un 00 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.: Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 507.lēmumu

4.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas 46 666,00 EUR (četrdesmit seši tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro un 00 centi), no kurām:

4.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 85% jeb 39 666,10 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro un 10 centi);

4.1.2. Valsts budžeta dotācija ir 15% jeb 6 999,90 EUR (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 90 centi).

5. Projekta priekšfinansējumu 10% jeb 4 666,60 EUR (četri tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro un 60 centi) apmērā no šī lēmuma 4.1.punktā noteiktās summas paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetā. Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 507.lēmumu

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 4.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai. Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 507.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF