Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 526

protokols Nr. 22, 12. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
projekta „Ar mērķi nākotnē” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, ņemot vērā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2015.gada 12.novembra vēstuli Nr.4-25/203 par projekta „Ar mērķi nākotnē” noslēguma pārskata apstiprināšanu, un, ievērojot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras „Metodiskos ieteikumus par jaunatnes politikas valsts programmas projektu īstenošanas un atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „Ar mērķi nākotnē” (turpmāk – Projekts) īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt Projekta kopējās faktiskās izmaksas 3 979,01 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un 01 centi) (2.pielikums „Projekta „Ar mērķi nākotnē” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Ar mērķi nākotnē” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa ir 3 979,01 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un 01 centi), kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums ir 3 979,01 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro un 01 centi).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.526

(Protokols Nr.22, 12.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Projekta nosaukums

„Ar mērķi nākotnē”

Līguma/vienošanās Nr.

4-33/41/1.2-16/690

Darbības programmas nosaukums:

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politika 2015.gadam

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

1.3.apakšadaļa “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”

Pamata informācija

Projekta mērķis

Pilnveidot jauniešu zināšanas un prasmes, veicināt uzņēmību un iesaistīšanos sabiedrības aktivitātēs, nodrošinot Jūrmalas pilsētas jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Kafija ar politiķiem (27.04.2015.)

Jauniešiem dota iespēja tikties ar politiķiem, kur savstarpējā dialogā pārrunātas tādas jauniešiem aktuālas tēmas, kā:

· aktīva dzīvesveida pieejamība Jūrmalā;

· vasaras darbs jauniešiem;

· izglītības attīstības koncepcija;

· vīzija par Jūrmalas jauniešiem u.c.

Tika plānots, ka dialogā iesaistīsies un savus jautājumus politiķiem uzdos apmēram 20 jaunieši.

Jauniešiem tika dota iespēja tikties ar politiķiem.

Aktivitātē un dialogā ar politiķiem iesaistījās 58 dalībnieki.

Izvirzītais mērķis ir sasniegts.

Saldējums ar personību (18.05.-23.09.2015.)

Plānotas 4 tikšanās un dzīvās diskusijas ar sabiedrībā atpazīstamām personībām no dažādām jomām:

· kultūra;

· politika;

· sociālā joma;

· sports.

Katrā no tām piedalīsies 20 jaunieši. Kopumā pasākumus apmeklēs apmēram 80 jauniešu.

Norisinājās 4 tikšanās un dzīvās diskusijas ar sabiedrībā atpazīstamām personībām no dažādām jomām:

· kultūra;

· politika;

· sociālā joma;

· sports.

Kopumā pasākumus apmeklēja 185 jaunieši.

Izvirzītais mērķis ir sasniegts.

Līderības skola (18.-20.08.2015.)

Plānots 3 dienu seminārs jauniešiem par līdzdalību un līderību, izmantojot neformālās mācīšanās metodes.

Apmācības notiks viesu namā, plānotais dalībnieku skaits - apmēram 30 jauniešu.

Norisinājās 3 dienu seminārs jauniešiem par līdzdalību un līderību, izmantojot neformālās mācīšanās metodes.

Apmācības notika viesu namā, piedalījās 30 jauniešu.

Izvirzītais mērķis ir sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.04.2015.-30.09.2015.

01.04.2015.-30.09.2015.

Atbilstoši jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.aprīļa līgumam Nr. 4-33/41/1.2-16/690

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2015. gads

1

2

3

4

Kafija ar politiķiem

x

Saldējums ar personību

x

x

Līderības skola

x

Projektā tika veiktas izmaiņas aktivitāšu ieviešanas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Aktivitātes “Saldējums ar personību” tikšanās ar Gati Truksni norises datums tika pārcelts no augusta uz septembri, pielāgojot to Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja Gata Trukšņa darba grafika noslodzei.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem)

2015. gads

1

2

3

4

Kafija ar politiķiem

x

Saldējums ar personību

x

x

Līderības skola

x

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Ieva Smildziņa, Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja;

Projekta koordinatore – Alma Brinkmane, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra

jaunatnes darbinieks;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;

Projekta grāmatvedes asistente – Oksana Graumane, Centralizētās grāmatvedības grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Noteiktais mērķis – pilnveidot jauniešu zināšanas un prasmes, veicināt uzņēmību un iesaistīšanos sabiedrības aktivitātēs, nodrošinot Jūrmalas pilsētas jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, projekta īstenošanas laikā tika sasniegts.

Kopā tika īstenotas 3 aktivitātes, kuru ietvaros norisinājās 6 pasākumi – “Kafija ar politiķiem”, “Saldējums ar personību” (4 tikšanās) un “Līderības skola”. Īstenotajos pasākumos iesaistījās apmēram 260 jauniešu. Pasākumi tika īstenoti tā, lai tajos iesaistītu pēc iespējas vairāk neaktīvos jauniešus.

Projekta rezultātus varēs novērot ilgtermiņā, sekojot līdzi jauniešu aktivitātei un vēlmei iesaistīties arī citos Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra organizētajos pasākumos. Pēc aktivitātes „Līderības skola” vairāki jaunieši turpina iesaistīties Jūrmalas jauniešu domes aktivitātēs, plāno dažādus pasākumus un projektus, kā arī aktīvi seko līdzi un iesaistās norisēs, attiecībā uz jaunatnes lietām. Līdzvērtīgus projektus ir nepieciešams īstenot nākotnē.

Projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu. Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir 3 979,01 EUR, kas ir par 20,98 EUR mazākas, kā sākotnēji tika plānots.

Projekta kopējās faktiskās izmaksas ir zemākas, kā tika plānots uz vairāku izdevumu pozīciju ekonomijas rēķina:

· telpu noma aktivitātes “Līderības skola” īstenošanai – tika izvēlēti ekonomiski izdevīgākais telpu nomas piedāvājums;

· plakāti – tika izvēlēts ekonomiski izdevīgākas piedāvājums;

· kafijas pauze aktivitātes “Kafija ar politiķiem īstenošanai” – tika izvēlēts ekonomiski izdevīgākais piedāvājums;

· kafijas pauze aktivitātes “Saldējums ar personību” īstenošanai – tika izvēlēts ekonomiski izdevīgākais piedāvājums;

· kafijas pauze aktivitātes “Līderības skola” īstenošanai – tika izvēlēts ekonomiski izdevīgākais piedāvājums.

Priekšlikums līdzvērtīgu projektu īstenošanas laikā izvairīties no sākotnēji plānoto aktivitāšu īstenošanas datumu maiņas, jo kvalitatīvai pasākumu norisei nepieciešama savlaicīga plānošana.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF