Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 525

protokols Nr. 22, 11. punkts

Par projekta „Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs „Resemassan”
un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā” (L-ĀTA-15-3187) noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām”, starp Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 2015.gada 31.augustā noslēgto Vienošanos par projekta īstenošanu Nr.L-ĀTA-15-3187, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojumam Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Kūrortu un tūrisma jautājumu komitejas 2015.gada 2.decembra sēdi (protokols Nr.1.2-24/13) un apvienotā Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu un Transporta un komunālo lietu komitejas 2015.gada 14.decembra sēdi (protokols Nr.1.2-31/6), kā arī uz un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 2015.gada 16.novembra vēstuli par atbalsta finansējuma izmaksu Nr.9.6-1.3/79828F, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projekta „Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs „Resemassan” un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā” īstenošanu saskaņā ar pielikumu „Projekta noslēguma ziņojums”.

2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minētā projekta kopējās faktiskās izmaksas 4 280,55 EUR, t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 1 636,19 EUR, kur:

2.1.1. ERAF finansējums 1 145,33 EUR (70%);

2.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 490,86 EUR (30%).

2.2. neattiecināmo izmaksu summa, kura segta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 2 644,36 EUR.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.525

(Protokols Nr.22, 11.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

„Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs „Resemassan” un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā”

Līguma/vienošanās Nr.

L-ĀTA-15-3187

Darbības programmas nosaukums:

Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”. 2.3.prioritāte „Uzņēmējdarbības veicināšana” 2.3.1.pasākums „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

2.3.1.1. aktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.1. apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings”

Projekta mērķis

Jūrmalas pilsētas domes dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs “Resemassan” Linšēpingā un Norčēpingā ar Jūrmalas kūrortpilsētas stendu, Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā, veicinot tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalā, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta finansējumu īstenotajām aktivitātēm un pašvaldības budžeta līdzekļu optimizāciju

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Dalība Zviedrijas tūrisma izstādē „Resemassan” Norčēpingā 24.01.2015

Galvenokārt šī izstāde piesaista parastus apmeklētājus, plānots apkalpot 300 stenda apmeklētājus

300

Dalība Zviedrijas tūrisma izstādē „Resemassan” Linšēpingā 07.02.2015

Galvenokārt šī izstāde piesaista parastus apmeklētājus, plānots apkalpot 300 stenda apmeklētājus

300

Dalība Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā 28. – 29.01.2015

Tikšanās ar sadarbības partneriem – 5 gab

Jauni kontakti – 3 gab

5 tikšanās; 3 jauni kontakti

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.12.2014 – 28.02.2015

01.12.2014 – 28.02.2015

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitāte

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)

1/dec.

2/janv

3/f

4/m

5/a

6/m

Dalība Zviedrijas tūrisma izstādē “Resemassan” Norčēpingā

24.01.2015

x

Dalība Zviedrijas tūrisma izstādē “Resemassan” Linšēpingā

07.02.2015

x

Dalība Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā

28. – 29.01.2015

x

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Gunta Ušpele, Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas vadītāja p.i.;

Projekta vadītājas asistente – Aleksandra Stramkale, Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas vecākā tūrisma speciāliste;

Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta pieteikuma sagatavošana tika veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām” (turpmāk – MK noteikumi), atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumam Nr.100 „Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātā projektu konkursa 2.3.1.1.1.apakšaktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ar projektu "Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs “Resemassan” un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā".

Projekta pieteikums tika sagatavots ar mērķi optimizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izdevumus, projekta pieteikuma iekļaujot aktivitātes, kas tika īstenotas 2014.gadā un 2015.gadā, un tika finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Sagatavotajā un 2015.gada 7.maijā Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai iesniegtajā projekta pieteikumā tika iekļautas zemāk norādītās aktivitātes:

1) aktivitāte – Dalība Zviedrijas tūrisma izstādā “Resemassan” Norčēpingā un kopējo izdevumu pozīcijas 1 698,02 EUR apmērā;

2) aktivitāte - Dalība Zviedrijas tūrisma izstādē “Resemassan” Linšēpingā un kopējo izdevumu pozīcijas 1 693,01 EUR apmērā;

3) aktivitāte - Dalība Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā  un kopējo izdevumu pozīcijas 889,52 EUR apmērā.

Projekta pieteikums tika apstiprināts ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūras 2015.gada 30.jūnija lēmumu Nr. 9.2-1.1/4234SF ar nosacījumu izslēgt no Projekta izmaksas, saistītas ar divām aktivitātēm – “Dalība Zviedrijas tūrisma izstādē “Resemassan” Norčepingā un “Dalība Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā”, jo šīs aktivitātes neatbilst MK noteikumu Nr.582 14.punktā norāditiem kritērijiem.

Pamatojoties uz Latvijas Investīciju attīstības aģentūras 2015.gada 30.jūnija lēmumu Nr. 9.2-1.1/4234SF, tika precizēts projekta pieteikums un maksājuma pieprasījums, saglabājot aktivitāti Dalība Zviedrijas tūrisma izstādē “Resemassan” Linšēpingā 07.02.2015 un ar tās īstenošanu saistītās kopējas izmaksas 1 693,01 EUR, kā rezultātā samazinājās sākotnēji plānotās, Projekta izmaksas par 2 587,54 EUR un plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums par 1 806,33 EUR.

Precizētais projekta pieteikums tika apstiprināts ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūras 2015.gada 05.augusta atzinumu Nr. 9.2-1.1/5273SF un 2015.gada 31.augustā starp Latvijas Investīciju attīstības aģentūru un Jūrmalas pilsētas domi tika parakstīta vienošanās Nr. L-ĀTA-15-3187 par projekta „Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs „Resemassan” un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā” īstenošanu, nosakot kopējās projekta attiecināmās izmaksas 1 672,51 EUR apmērā un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 1 170,75 EUR apmērā.

Pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai veicot iesniegtā projekta Maksājuma pieprasījuma pārbaudi Latvijas Investīciju attīstības aģentūra konstatēja, ka aktivitāšu ietvaros veiktie publicitātes pasākumi neatbilst MK noteikumos Nr 749 noteiktajām prasībām, kā rezultātā Maksājuma pieprasījumā dekatētajām attiecināmajām izmaksām tika piemērota finanšu korekcija 2%, jeb 33,39 EUR apmērā par publicitātes pasākumu neievērošanu atbalstāmās darbības norises vietā. Par iepriekš minēto faktu Jūrmalas pilsētas domes tika informēta ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūras 2015.gada 16.novembra vēstuli Nr. 9.6-1.3/7982SF “Par atbalsta finansējuma izmaksu”.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, faktiskās projekta kopējās izmaksas ir 4 280,55 EUR, t.sk. apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 1 636,19 EUR, kas sastāv no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma 1 145,33 EUR apmērā un Jūrmalas psilētas pašvaldības līdzfinansējuma 490,86 EUR apmērā un neatteicināmās izmaksas 2 644,36 EUR apmērā, kas finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada un/vai 2015.gada budžeta un sevī ietver Projekta aktivitāšu īstenošanai apgūtās, Latvijas Investīciju attīstības aģentūras neapstiprinātās izmaksas.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 1 145,33 EUR apmērā tika saņemts 2015.gada 20 novembrī, un ir novirzīts Jūrmalas pilētas pašvaldības budžetā.

Kopumā projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu, jo ir sasniegts projekta mērķis - aktivitātes, kuras sākotnēji tika plānots finansēts no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem 1 145,33 EUR apmērā ir līdzfinansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļiem, veicinot pašvaldības budžeta līdzekļu optimizāciju.


Lejupielāde: DOC un PDF