Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 524

protokols Nr. 22, 10. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Pirmsskolas
izglītības iestādē „Mārīte”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums” 51.3.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas un Transporta un komunālo lietu komitejas sēdes 2015.gada 14.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-31/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus, saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” vadītāju Ilgu Jofi slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam A.Grantam.

5. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 16.decembra lēmumam Nr.524

(protokols Nr.22, 10.punkts)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” maksas pakalpojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR)

1.

Sporta zāles noma (93 m2)

1 stunda

8,45

2.

Grupas telpas noma (90,4 m2)

1 stunda

8,21


Lejupielāde: DOC un PDF