Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 522

protokols Nr. 22, 8. punkts

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda
un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu
maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktam, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, konstatē turpmāk minēto.

Saskaņā ar Ogres rajona tiesas 2011.gada 17.februāra spriedumu lietā Nr. --- tika pasludināts Vārds Uzvārds (personas kods) fiziskās personas maksātnespējas process.

Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 13.jūnijā kā kreditors pieteica savu pretenziju maksātnespējīgā Vārds Uzvārds lietā par kopējo summu EUR 639,81 (Ls 449,66) apmērā.

Saskaņā ar Ogres rajona tiesas 2012.gada 9.februāra lēmumu tika pabeigta Vārds Uzvārds bankrota procedūra, apstiprināts viņa saistību dzēšanas plāns, pasludināta Vārds Uzvārds saistību dzēšanas procedūra.

Vārds Uzvārds bankrota procedūras ietvaros un saskaņā ar saistību dzēšanas plānu veicis maksājumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā par kopējo summu EUR 17,26 apmērā, tādējādi daļēji sedzot pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 164.panta trešajai daļai lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.

Līdz ar to saskaņā ar Maksātnespējas likuma 165.panta piekto daļu, ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar šā likuma 164.pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā.

Saskaņā ar Ogres rajona tiesas 2015.gada 9.aprīļa lēmumu lietā Nr. --- tika apstiprināti saistību dzēšanas plāna 2015.gada 9.marta grozījumi un izbeigts maksātnespējīgā Vārds Uzvārds maksātnespējas process, izbeigta saistību dzēšanas procedūra, atbrīvojot Vārds Uzvārds no visām atlikušajām viņa 2015.gada 9.marta saistību dzēšanas plānā norādītajām saistībām.

No iepriekš minētā izriet, ka, saņemot tiesas lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, ir dzēšams par zemi un ēku Adrese, nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparāds, kā arī ar to saistītā soda naudu un nokavējuma nauda tādā apmērā, kas netika dzēsta atbilstoši Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānam un ir EUR 622.55 apmērā.

Savukārt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 5.apakšpunkts nosaka, ka Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā neuzsāk un uzsākto nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā aptur, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru nodokļu maksātājam pasludināts maksātnespējas process, vai stājies spēkā tiesas lēmums par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas tiesā nodokļu maksātājs veic visus kārtējos nodokļu maksājumus saskaņā ar nodokļu likumiem.

2011.gada 8.jūnija maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli Nr.11-42745, nosūtīts maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds administratoram Jānim Jurkānam t.sk. par kārtējo nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadam, kas izveidojies pēc maksātnespējas pasludināšanas Ls 105.57( EUR 150.21) un nokavējuma naudu Ls 0.02( EUR 0.03) apmērā par īpašumu Adrese (kadastra Nr. ---), kas pārdots maksātnespējīgās fiziskās personas Vārds Uzvārds mantas pārdošanas plāna ietvaros –izsoles akts apstiprināts ar Ogres rajona tiesas 2011.gada 30.novembra lēmumu Nr.---;---, kas stājies spēkā 2011.gada 13.decembrī.

2011.gada 8.jūnija maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli Nr.11-42745 norādītais kārtējais nekustamā īpašuma nodoklis, kas izveidojies pēc maksātnespējas pasludināšanas nav samaksāts līdz maksātnespējas procesa izbeigšanai.

Uz 2015.gada 9.decembri Vārds Uzvārds ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds EUR 887.81, tajā skaitā Kreditora prasījums EUR 622.55, kārtējie nodokļu maksājumi, kas izveidojušies pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas un kas netika iekļauta Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānā EUR 265.26, tajā skaitā pamatparāds EUR 150,20 un nokavējuma nauda EUR 115.06 par zemi un ēku Adrese.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu un 165.panta piekto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta sestās daļas 5.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst Vārds Uzvārds nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparādu, un nokavējuma naudu par zemi un ēku Adrese, EUR 622.55 apmērā.

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai grozīt 2011.gada 8.jūnija maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli Nr.11-42745 un par to izdot Vārds Uzvārds maksāšanas paziņojumu par kārtējiem nodokļu maksājumiem, kas izveidojušies pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas un kas netika iekļauta Vārds Uzvārds saistību dzēšanas plānā EUR 265.26, tajā skaitā pamatparāds EUR 150,20 un nokavējuma nauda EUR 115.06 par zemi un ēku Adrese.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF