Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 520

protokols Nr. 22, 5. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai
Turaidas ielā 1, Jūrmalā”

Ievērojot to, ka Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas projekts ir pabeigts 2015.gadā un saskaņā ar līgumu ar būvuzņēmēju ir ieturēta garantijas laika garantijas summa 574 398,10 euro apmērā, ir mainījušies aizņēmuma izņemšanas datumi. Garantijas laiks ir 36 mēneši pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda 12 707 067,88 euro, sākotnēji plānotās projekta izmaksas sastādīja 12 898 802.33 euro. Kopējais projekta izmaksu samazinājums sastāda 197 734,45 euro.

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta piekto daļu, 8.daļas 3.punktu, un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 21.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”, izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 12 083 953,62 euro apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā, tajā skaitā pa gadiem:

1.1. 2012.gadā – 1 028 685,07 euro;

1.2. 2013.gadā – 4 053 152,25 euro;

1.3. 2014.gadā – 3 146 698,46 euro;

1.4. 2015.gadā – 3 281 019,74 euro;

1.5. 2016.gadā – 574 398,10 euro.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF