Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr. 519

protokols Nr. 22, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.153
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
aktivitātes „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase”
daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība” īstenošanai”

Ievērojot to, ka Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta halles projektēšanas un celtniecības laikā ir veiktas izmaiņas būvprojektā, atbilstoši savienojošās pārejas izstrādātajam tehniskajam projektam pēc zemes īpašumu dokumentācijas sakārtošanas, kā arī lai nodrošinātu objekta atbilstību noteiktajām prasībām sporta pasākumu organizēšanas jomā, ir mainījušies būvdarbu izpildes termiņi, projekta izmaksas un aizņēmuma izņemšanas datumi, līdz ar to projekts iepriekš minēto iemeslu dēļ netiks pabeigts 2015.gadā. Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda 5 423 407,14 euro, pirms papildu darbu veikšanas plānotās projekta izmaksas sastādīja 4 873 811,83 euro. Kopējais izmaksu pieaugums sastāda 549 595,31euro, kuru veido izmaksu palielinājums būvdarbiem par 521 897,76 euro, projektēšanas izmaksām par 1 4420,95 euro, autoruzraudzības izmaksām par 500,00 euro un būvuzraudzības izmaksām par 1 6891,60 euro. Savukārt ar objekta nodošanu ekspluatācijā saistītajām izmaksām tiek plānots samazinājums 4 115,00 euro apmērā

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam” 14.panta trešo daļu, 8.daļas 3.punktu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.153 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu aktivitātes „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība” īstenošanai”, izsakot 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt aizņēmumu 5 210 596,45 euro apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, aktivitātes „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas „Atvase” daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība” īstenošanai, tajā skaitā, pa gadiem:

1.1. 2014.gadā – 1 386 767,80 euro;

1.2. 2015.gadā – 1 682 859,47 euro;

1.3. 2016.gadā - 2 140 969,18 euro.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF