Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 494

protokols Nr. 21, 5. punkts

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
dzēšanu maksātnespējīgajai personai

Jūrmalas pilsētas dome atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktam, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās kompetences ietvaros, administrējot nekustamā īpašuma nodokli, konstatē turpmāk minēto.

1) Saskaņā ar Ogres rajona tiesas 2011.gada 13.janvāra spriedumu lietā Nr. --- tika pasludināts Vārds Uzvārds (personas kods) fiziskās personas maksātnespējas process.

2) Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 19.maijā kā kreditors pieteica savu pretenziju maksātnespējīgās Vārds Uzvārds lietā par kopējo summu EUR 212,01 (Ls 149,00) apmērā.

3) Saskaņā ar Ogres rajona tiesas 2011.gada 29.novembra lēmumu tika pabeigta Vārds Uzvārds bankrota procedūra, apstiprināts viņas saistību dzēšanas plāns, pasludināta Vārds Uzvārds saistību dzēšanas procedūra.

Vārds Uzvārds bankrota procedūras ietvaros un saskaņā ar saistību dzēšanas plānu veikusi maksājumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā par kopējo summu EUR 3,69 apmērā, tādējādi daļēji sedzot pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu.

4) Atbilstoši Maksātnespējas likuma 164.panta trešajai daļai lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā, pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.

Līdz ar to saskaņā ar minētā likuma 165.panta piekto daļu, ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar šā likuma 164.pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā.

Saskaņā ar Ogres rajona tiesas 2015.gada 28.aprīļa lēmumu lietā Nr. ---, tika izbeigts maksātnespējīgās Vārds Uzvārds maksātnespējas process, izbeigta saistību dzēšanas procedūra, atbrīvojot Vārds Uzvārds no visām atlikušajām viņas 2011.gada 1.oktobra saistību dzēšanas plānā norādītajām saistībām.

No iepriekš minētā izriet, ka pašvaldība saņemot tiesas lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparādu, kā arī ar to saistīto soda naudu un nokavējuma naudas dzēšanu.

5) Uz lēmuma pieņemšanas dienu pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas par zemes un ēku īpašumu Adrese kopā ir EUR 245,45.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa kreditoru prasījuma atlikušās parādsaistības par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparādu, kā arī ar to saistīto soda naudu un nokavējuma naudas par zemes un ēku īpašumu Adrese EUR 208,32 apmērā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF