Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 406

protokols Nr. 19, 12. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības
saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„Kauguru veselības centrs”

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus un veicot komercdarbību. Atvasinātas publiskas personas, izveidojot privāto tiesību juridiskās personas, arī tādas, kurām nav pelņas gūšanas rakstura, nevar izvairīties no šajā likumā noteiktās atbildības un izvirzīt tām citus mērķus, kas neizriet no attiecīgās publiskās personas funkcijām.

2015.gada 1.janvārī stājies spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un atbilstoši likuma 5.panta pirmajai daļai, publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem.

Lai pārvērtētu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās un tās atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nosacījumiem, tika izveidota Jūrmalas pilsētas domes darba grupa. Izvērtējot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs” (vienotais reģistrācijas numurs 40003219995) (turpmāk arī - kapitālsabiedrība ) darbību, kas tika dibināta, lai veiktu noteiktu valsts pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomo funkciju ietvaros, nodrošinot veselības aprūpes pieejamību, tika konstatēts, ka:

a) pašvaldībai noteiktā autonomā funkcija saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu;

b) pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi, kas izriet no noteiktās autonomās funkcijas, ir noteikti Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030.gadam, prioritātes „Jūrmalnieks” pasākumu kopumā, kas ietver veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanu un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam „Sociālā infrastruktūra” prioritātē P3.6. Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi (rīcības virziens 3.6.1.: Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība un rīcības virziens 3.6.2.: Veselīga dzīvesveida veicināšana);

c) kapitālsabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros ir uzskatāma par komercdarbību un kapitālsabiedrība veic darbību, kas atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona komercdarbību var veikt stratēģiski svarīgā nozarē, jo kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un izriet no pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā;

d) kapitālsabiedrībai ir patstāvīga neatkarīga struktūra ar nepieciešamajiem personāla resursiem un infrastruktūru;

e) kapitālsabiedrība attiecīgo pārvaldes uzdevumu (veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana) veic efektīvi un tādejādi no sabiedrības interešu viedokļa pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā ir labākais risinājums un tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.

Ņemot vērā minēto un to, ka attiecīgās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros veicamie uzdevumi un sasniedzamie mērķi un rezultāti ir izvērtēti, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek īstenota komercdarbības veidā, kapitālsabiedrības darbības turpināšana ir pamatota un pašvaldības līdzdalības saglabāšana kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”, vienotais reģistrācijas numurs 40003219995, darbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona komercdarbību var veikt stratēģiski svarīgā nozarē, jo kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.

2. Saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”, vienotais reģistrācijas numurs 40003219995, un turpināt šīs kapitālsabiedrības darbību esošajā statusā.

3. Noteikt kapitālsabiedrībai šādus vispārējos stratēģiskos mērķus saskaņā ar „Jūrmalas pilsētas Attīstības programmu 2014.-2020.gadam” veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā:

3.1. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība;

3.2. Veselīga dzīvesveida veicināšana.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF