Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 393

protokols Nr. 16, 41. punkts

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā Pumpuri 0111, Jūrmalā

Izskatot vārds uzvārds, personas kods, vārds uzvārds, personas kods, dzīvojoši adresē, vārds uzvārds, personas kods, dzīvojoša adresē, vārds uzvārds, personas kods, dzīvojošas adresē, 2015.gada 23.jūlija iesniegumu Nr.1.1-39/3170-Kol., kurā iesniedzēji lūdz nodibināt ceļa servitūtu zemesgabalā Pumpuri 0111, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 0005, lai nodrošinātu piebraukšanu zemesgabaliem:

Dubultu prospektā 110, Jūrmalā, uz kura atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1707 003, saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1707 004, pirts ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1707 005;

Dubultu prospektā 114, Jūrmalā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1705 002;

Dubultu prospektā 114A, Jūrmalā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1705 001 un saimniecības ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1705 006, Jūrmalā,

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē:

Īpašuma tiesības uz zemesgabala Dubultu prospektā 110, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1707, ar platību 2714 m2, ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1577 vārds uzvārds uz 2108/2714 domājamām daļām un vārds uzvārds uz 606/2714 domājamām daļām. Īpašuma tiesības uz ēkām Dubultu prospektā 110, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 012 1707 003, 1300 012 1707 004 un 1300 012 1707 005 zemesgrāmatā nav nostiprinātas.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dubultu prospektā 114, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1705, ar platību 1052 m2 un ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1705 002 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.376 vārds uzvārds.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dubultu prospektā 114A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 0061, ar platību 950 m2, un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 1705 001, 1300 012 1705 006 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000545908 vārds uzvārds.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Pumpuri 0111, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 0005, ar platību 11059 m2, ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000495108 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

1987.gada 11.septembrī apstiprinātajā projektā individuālās dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas rekonstrukcijai Nr.122, gan 1990.gada 27.decembrī apstiprinātajā siltumnīcas projekta piesaistē Nr.286 iebrauktuve nekustamajā īpašumā Dubultu prospektā 110A, Jūrmalā, (pašreizējā adrese Dubultu prospektā 110, Jūrmalā) paredzēta no Strēlnieku prospekta puses.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 26.punktu zemes vienībās ir jānodrošina operatīvo un apkalpes dienestu autotransporta piekļūšana ēkām un citām būvēm tās zemes vienības robežās, kurās atrodas būve.

Ņemot vērā zemesgabalu konfigurāciju un reālo ēku izvietojumu zemesgabalos Dubultu prospektā 110, Jūrmalā, Dubultu prospektā 114, Jūrmalā, un Dubultu prospektā 114A, Jūrmalā, ir secināms, ka ēkām ir apgrūtināta operatīvā transporta piebraukšanas iespēja no Dubultu prospekta, tāpēc nekustamā īpašuma īpašnieki lūdz izvērtēt iespēju nodibināt ceļa servitūtu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Pumpuri 0111, Jūrmalā, lai nodrošinātu piebraukšanu ēkām, kas atrodas uz viņu īpašumā esošajiem zemesgabaliem – Dubultu prospektā 110, Jūrmalā, Dubultu prospektā 114, Jūrmalā, un Dubultu prospektā 114A, Jūrmalā, no Strēlnieku prospekta.

Dome ir sagatavojusi vēstuli Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk – VUGD) 2015.gada 1.septembrī Nr.1.1-28/3655 ar lūgumu sniegt atzinumu par operatīvā transporta piekļuves nepieciešamību ēkām, kas atrodas Dubultu prospektā 110, Jūrmalā, Dubultu prospektā 114, Jūrmalā, un Dubultu prospektā 114A, Jūrmalā, no Strēlnieku prospekta puses.

VUGD ir sniegusi 2015.gada 7.septembra atzinumu Nr.22/8.4-98, kas apliecina, ka ir nepieciešams operatīvā transporta piekļuvi ēkām Dubultu prospektā 110, Jūrmalā, Dubultu prospektā 114, Jūrmalā, un Dubultu prospektā 114A, Jūrmalā, nodrošināt atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 22.punktam un citu normatīvo aktu prasībām, paredzot nepieciešamās piebrauktuves, caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas darbu tehnikai.

Lai nodrošinātu piekļūšanu ēkām Dubultu prospektā 110, Jūrmalā, Dubultu prospektā 114, Jūrmalā, un Dubultu prospektā 114A, Jūrmalā, saskaņā ar grafisko pielikumu būtu nodibināms ceļa servitūts 387 m2 platībā - tiesība uz braucamo ceļu, ar kuru Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Pumpuri 0111, Jūrmalā, tiktu apgrūtināts par labu nekustamajiem īpašumiem Dubultu prospektā 110, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1707, Dubultu prospektā 114, kadastra numurs 1300 012 1705 un Dubultu prospektā 114A, kadastra numurs 1300 012 0061.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Civillikuma 1130.panta, 1131.panta, 1148.panta, 1156.panta, 1158.panta, 1231.panta 3.apakšpunkta, 1232.punkta, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 26.punkta, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 9.septembra sēdes protokola Nr.2.1-21/15, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piekrist ceļa servitūta 387 m2 platībā nodibināšanai zemesgabalā Pumpuri 0111, Jūrmalā, ar kuru Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Pumpuri 0111, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 012 0005 un platību 11059 m2 tiek apgrūtināts par labu nekustamajiem īpašumiem: Dubultu prospektā 110, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1707 (ēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1707 003, 1300 012 1707 004, 1300 012 1707 005), Dubultu prospektā 114, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1705 (ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1705 002) un Dubultu prospektā 114A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 0061 (ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 1705 001, 1300 012 1705 006), saskaņā ar skici 1.pielikums.

2. Apstiprināt servitūta līguma projektu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt servitūta līguma parakstīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 17.septembra lēmumam Nr.393

(protokols Nr.16, 41.punkts)

PDF2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 17.septembra lēmumam Nr.393

(protokols Nr.16, 41.punkts)

SERVITŪTA LĪGUMS Nr.____________

2015 .gada_____________ Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – ĪPAŠNIEKS), no vienas puses, un vārds uzvārds, personas kods, vārds uzvārds, personas kods, vārds uzvārds, personas kods, vārds uzvārds, personas kods, (turpmāk – LIETOTĀJI) no otras puses, kopā saukti LĪDZĒJI,

ievērojot, ka:

- īpašnieka īpašuma tiesības uz zemesgabalu Pumpuri 0111, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 012 0005 un platību 11059 m2 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000495108 Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 6.septembra lēmumu;

- īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dubultu prospektā 110, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1707, ar platību 2714 m2, ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1577 vārds uzvārds uz 2108/2714 domājamām daļām un vārds uzvārds uz 606/2714 domājamām daļām ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 19.jūnija lēmumu;

- īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dubultu prospektā 114, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1705, ar platību 1052 m2 un ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1705 002 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.376 vārds uzvārds ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 19.jūnija lēmumu;

- īpašuma tiesības uz zemesgabalu Dubultu prospektā 114A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 0061, ar platību 950 m2 un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 012 1705 001, 1300 012 1705 006 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000545908 vārds uzvārds ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 19.jūnija lēmumu;

- un

pamatojoties uz Civillikuma 1130., 1131., 1148.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ___.____ lēmumu Nr.____ „Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā Pumpuri 0111, Jūrmalā”, izsakot savu gribu, bez maldiem, spaidiem un viltus, noslēdza šādu satura līgumu, (turpmāk – LĪGUMS):

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo LĪGUMU LĪDZĒJI nodibina reālservitūtu uz ceļu 387 m2 platībā par labu zemesgabalam Dubultu prospektā 110, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1707, Dubultu prospektā 114, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 1705, Dubultu prospektā 114A, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 012 0061, kalpojošais nekustamais īpašums ir ĪPAŠNIEKAM piederošais nekustamais īpašums Pumpuri 0111, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 012 0005 un platību 11059 m2 (turpmāk – Zemesgabals), valdošie nekustamie īpašumi ir zemesgabali Dubultu prospektā 110, Jūrmalā, Dubultu prospektā 114, Jūrmalā, un Dubultu prospektā 114A, Jūrmalā.

1.2. Reālservitūts tiek nodibināts bez noteikta termiņa.

1.3. LĪGUMĀ minētais ceļa posms kopā ar robežu aprakstu apzīmēts servitūta nodibināšanas skicē (1.pielikums).

1.4. LĪDZĒJI vienojas, ka zemes platība uz kuru tiek nodibinātas reālservitūta tiesības ir 387 (trīs simti astoņdesmit septiņi) m2.

1.5. Ar LĪGUMA parakstīšanu LĪDZĒJI piekrīt iepriekš minētā ceļa reālservitūta nostiprināšanai Zemesgrāmatā un apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai korroborētu LĪGUMU Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļā.

2. ĪPAŠNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. ĪPAŠNIEKS garantē, ka viņš ir vienīgais Zemesgabala, kurā ietilpst ceļa posms, uz kuru nodibināms reālservitūts, īpašnieks ar atbilstošām tiesībām noslēgt šo LĪGUMU.

2.2. ĪPAŠNIEKS garantē, ka Zemesgabals nav nekādā citā veidā apgrūtināts vai ieķīlāts, izņemot Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000495108 III daļas 1.iedaļā minētos apgrūtinājumus:

2.2.1. ieraksta Nr.1.1. Atzīme – zemesgabala lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa – 0501;

2.2.2. ieraksta Nr.1.2. Atzīme – zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

2.2.3. ieraksta Nr.1.3. Atzīme – zemesgabala daļa 11050 m2 platībā atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa un objektu teritorijā;

2.2.4. ieraksta Nr.1.4. Atzīme – zemesgabala daļa 7199 m2 platībā atrodas ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorijā;

2.2.5. ieraksta Nr.1.5. Atzīme – zemesgabala daļa 52 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi;

2.2.6. ieraksta Nr.1.6. Atzīme - zemesgabala daļa 293 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;

2.2.7. ieraksta Nr.1.7. Atzīme – zemesgabala daļa 52 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektronisko sakaru līniju un kabeļu kanalizāciju;

2.2.8. ieraksta Nr.1.8. Atzīme – zemesgabala daļa 178 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumā;

2.2.9. ieraksta Nr.1.9. Atzīme – zemesgabala daļa 178 m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu;

2.2.10.ieraksta Nr.1.10. Atzīme – zemesgabala daļa 244 m2 platībā atrodas ceļa servitūta teritorijā (ceļa servitūts noteikts uz laiku līdz piebraucamā ceļa izbūvei zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 0109 robežās);

2.2.11.ieraksta Nr.1.11. Atzīme - atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā, un netraucēt to ekspluatāciju;

2.3. ĪPAŠNIEKS apņemas nelikt šķēršļus LIETOTĀJIEM izmantot nodibināto lietošanas tiesību.

2.4. Noteiktā lietošanas tiesība ir bezatlīdzības, ĪPAŠNIEKAM nav tiesību pieprasīt nekādu samaksu vai kompensāciju no LIETOTĀJIEM.

2.5. ĪPAŠNIEKS apņemas veikt visas darbības, kas saistītas ar piešķirtā servitūta tiesību izlietošanu, ievērojot Civillikumu, Aizsargjoslu likumu un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

3. LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. LIETOTĀJIEM ir tiesības izlietot Līgumā noteikto servitūtu pilnā apmērā, lietošanas tiesība izlietojama Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.2. LIETOTĀJIEM ir jānodrošina ceļa posma, uz kuru nodibināts reālservitūts (1.pielikums) kopšana un uzturēšana.

3.3. LIETOTĀJIEM ir pienākums saskaņot ar ĪPAŠNIEKU ceļa uzlabošanu, ikgadējo uzturēšanu, rekonstrukciju un ar to saistītos projektēšanas darbus, neskarot ceļa posmam pieguļošo zemi.

3.4. LĪGUMU zemesgrāmatā reģistrē LIETOTĀJI, pamatojoties uz LĪDZĒJU parakstītu nostiprinājuma lūgumu. Visus izdevumus par servitūta reģistrēšanu zemesgrāmatā sedz LIETOTĀJI.

3.5. Nekustamā īpašuma nodokli vai nodokli, ar kuru tas var tikt aizstāts, par ceļa posmu, uz kuru nodibināts reālservitūts, pilnā apmērā patstāvīgi maksā LIETOTĀJI.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1.LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

4.2.Šis parakstītais LĪGUMS apliecina LĪDZĒJU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas šī LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstveidā un tās parakstīs LĪDZĒJI.

4.3.Visos jautājumos, kas nav regulēti šajā LĪGUMĀ, LĪDZĒJI vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.4.Domstarpības starp LĪDZĒJIEM un attiecības, kas saistītas ar šā LĪGUMA izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdu risina tiesā, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.5.LĪGUMS ir visiem LĪDZĒJIEM, kā arī to pilnvarotajiem, darbiniekiem, saistību un tiesību pārņēmējiem.

4.6.Jebkurš paziņojums, kas attiecas uz šo LĪGUMU, tiek iesniegts rakstveidā pēc LĪDZĒJU norādītājām adresēm.

4.7.Visi paziņojumi, pieprasījumi, iesniegumi, tai skaitā rēķini, šā LĪGUMA sakarā nosūtāmi uz zemāk minētajām adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

4.8.LĪGUMS sastādīts 6 (sešos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar 1(vienu) pielikumu, no kuriem trīs eksemplārs paliek LIETOTĀJIEM, viens ĪPAŠNIEKAM, viens Valsts zemes dienestam, viens Zemesgrāmatu nodaļai. Visiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

ĪPAŠNIEKS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ.Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

_____________________________

G.Truksnis

LIETOTĀJI:

Vārds uzvārds,
personas kods,
adrese

_____________________
V.Uzvārds

Vārds uzvārds,
personas kods,
adrese

_____________________
V.Uzvārds

Vārds uzvārds,
personas kods,
adrese

_____________________
V.Uzvārds

Vārds uzvārds,
personas kods,
adrese

_____________________
V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF