Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 392

protokols Nr. 16, 40. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Jomas ielā 76, Jūrmalā

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – NĪVKIS) datiem nekustamais īpašums Jomas ielā 76, Jūrmalā, sastāv no:

1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4619, ar kopējo platību 854 m2  (turpmāk – Zemes vienība);

2. atpūtas kompleksa ar pansiju, būves kadastra apzīmējums 1300 009 4619 002, kuras galvenais lietošanas veids ir viesnīcu ēka (kods 1211), ar kopējo platību 537,00 m2;

3. darbnīcas, būves kadastra apzīmējums 1300 009 4619 001, kuras galvenais lietošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas ēka (kods 1251), ar kopējo platību 32,70 m2;

4. vasarnīcas, būves kadastra apzīmējums 1300 009 4619 003, kuras galvenais lietošanas veids ir viena dzīvokļa mājas (kods 1110), ar kopējo platību 78,00 m2,

(turpmāk – Nekustamais īpašums).

Īpašuma tiesības uz Zemes vienību ar kopējo platību 854 m2 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6610 vārds uzvārds, personas kods, uz 3665/10000 domājamām daļām un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Deviņdesmit seši”, reģistrācijas Nr.40003492087 uz 6335/10000 domājamām daļām.

Īpašuma tiesības uz ēkām ar būves kadastra apzīmējumiem 1300 009 4619 001 un 1300 009 4619 003 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6610 vārds uzvārds, personas kods.

Īpašuma tiesības uz ēku ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 4619 002 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6233 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Deviņdesmit seši”, reģistrācijas Nr.40003492087.

Ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4619 002 2006.gada 3.aprīlī ir izsniegta būvatļauja Nr.15-j un minētā ēka ir nodota ekspluatācijā ar 2007.gada 5.jūlija aktu (kods 07 01914 1300) kā atpūtas komplekss ar pansiju (būves galvenais lietošanas veids viesnīcu ēkas (kods 1211).

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 17.3.1.apakšpunktam zemes vienībai lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja ir izsniegta būvatļauja, kuru īstenojot, mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim. Saskaņā ar noteikumu Nr.496 26.2. apakšpunktu zemes vienībai, uz kuras atrodas būves un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, vienu lietošanas mērķi nosaka, ja nekustamā īpašumā esošās būves, ņemot vērā ekonomisko darbību, ir savstarpēji saistītas un tās izmanto vienam lietošanas mērķim. Noteikumu Nr.496 29.punkts paredz, ja persona šo noteikumu 18.punktā minētajā termiņā neierosina lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar personu noteikt lietošanas mērķi atbilstoši zemes vienībai teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem.

Zemes vienībai NĪVKIS reģistrētie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zemesgabala daļai 313 m2 platībā - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) un 541 m2 platībā - ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902), neatbilst ēku galvenajiem lietošanas veidiem.

Zemes vienība saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” atrodas jauktā darījumu apbūves teritorijā (6JD2), kur atļautā izmantošana ir daudzfunkcionāla ēka; pakalpojumu objekts; pārvaldes ēka.

Ņemot vērā minēto, un, apsekojot objektu dabā, ir konstatēts, ka nekustamais īpašums tiek izmantots komercdarbībai, tādēļ Zemes vienībai ir nosakāms lietošanas mērķis - komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.apakšpunktu, 26.2.apakšpunktu, 29.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 295.punktu, un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2015.gada 9.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Mainīt zemes vienībai Jomas ielā 76, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 4619, ar zemesgabala kopējo platību 854 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 313 m2 platībā un ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) 541 m2 platībā uz lietošanas mērķi - komercdarbības objektu apbūve 854 m2 platībā.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF