Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 386

protokols Nr. 16, 34. punkts

Par grozījumiem 2015.gada 21.jūlija
Patapinājuma līgumā Nr.1.2-16/1125

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 31.janvāra lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jomas ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2211, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000501385.

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.210 „Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram” (turpmāk – Lēmums) tika nolemts nodot patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram (turpmāk – Centrs) nekustamā īpašuma Jomas ielā 17, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 2211, daļu Jūrmalas Sporta servisa centra darba nodrošināšanai. Starp Domi un Centru 2015.gada 21.jūlijā noslēgts Patapinājuma līgums Nr.1.2-16/1125 par nekustamā īpašuma daļas Jomas ielā 17, Jūrmalā, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2211 001 pagrabstāva telpām Nr.1 – 7 70,60 m2 platībā, 1.stāva telpām Nr.6 un 7 29,30 m2 platībā un 1.stāva koplietošanas telpu daļas 13,25 m2 platībā bezatlīdzības lietošanu uz nenoteiktu laiku Centra darba nodrošināšanai. Ar Lēmumu patapinājumā nodotās pagrabstāva telpas nav izmantojamas darba vietu izveidošanai un darbinieku izvietošanai. Centrā strādā pieci darbinieki, līdz ar to jāizveido piecas daba vietas. Patapinājumā nodotās 1.stāva telpas 29,30 m2 platībā nav pietiekošas piecu darba vietu izveidošanai. Ņemot vērā minēto Centram patapinājumā nododamas arī 1.stāva telpas Nr.1., 2., 3., 4., 5 un 8 50,10 m2 platībā un palīgtelpas. Līdz ar patapinājumā nodotajām telpām, patapinājumā nododama arī zeme proporcionāli patapināto telpu platībai, tas ir 577 m2.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikuma Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 9.septembra lēmumu (protokols Nr.1.2-21/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram, reģistrācijas numurs 90010478153, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jomas ielā 17, Jūrmalā, daļu, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2211 001 1.stāva telpām Nr.1 - 5 un 8 50,10 m2 platībā un 1.stāva palīgtelpas Nr.1-2 12,60 m2 platībā Jūrmalas Sporta servisa centra darba nodrošināšanai.

2. Veikt grozījumus 2015.gada 21.jūlija Patapinājuma līguma Nr.1.2-16/1125, 1.1.punktā, šādā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu un uzdot Domes priekšsēdētājam noteiktajā kārtībā to parakstīt :

„1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā – patapinājumā nekustamā īpašuma Jomas ielā 17, Jūrmalā, daļu, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2211 001 pagrabstāva telpām Nr.1 – 7 70,6 m2 platībā, 1.stāva telpām Nr.1–8 79,40 m2 platībā un palīgtelpām Nr.1-2 12,60 m2 platībā un zemesgabala daļu 577 m2 platībā (turpmāk – ĪPAŠUMS).”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 17.septembra lēmumam Nr.386

(protokols Nr.16, 34.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2015.gada 21.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.1.2-16/1125

Jūrmalā, 2015.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” , (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) no vienas puses, un

Jūrmalas Sporta servisa centrs, reģistrācijas Nr. 90010478153 , (turpmāk - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS) tā direktora p.i. Svetlanas Dergačas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”, no otras puses , (abi kopā turpmāk sauktas – Puses), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumu Nr.386, savstarpēji noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem 2015.gada 21.jūlija Patapinājuma līgumā Nr.1.2-16/1125 (turpmāk – Līgums):

1. Izteikt Līguma 1.1.punktu šādā redakcijā:

„1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā – patapinājumā nekustamā īpašuma Jomas ielā 17, Jūrmalā, daļu, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2211 001 pagrabstāva telpām Nr.1 – 7 70,6 m2 platībā, 1.stāva telpām Nr.1 – 8 79,40 m2 platībā, palīgtelpām Nr.1 - 2 12,60 m2 platībā un zemesgabala daļas 577 m2 platībā (turpmāk – ĪPAŠUMS)”.

2. Šī Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

3. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie PATAPINĀTĀJA, otrs eksemplārs pie PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

4. Līdzēju rekvizīti un paraksti.

PATAPINĀTĀJS PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS
Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas Sporta servisa centrs
n/m reģ. Nr.90000056357 reģ. Nr. 90010478153
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
_______________________ ________________________
G.Truksnis S.Dergača

Lejupielāde: DOC un PDF