Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 385

protokols Nr. 16, 33. punkts

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta
lēmumā Nr.394 „Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2014.gada 7.augusta lēmumu Nr.394 „Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju” (turpmāk – lēmums Nr.394), starp Domi un Jūrmalas pilsētas muzeju (reģistrācijas Nr.90000056408) 2014.gada 29.augustā ir noslēgts Patapinājuma līgums Nr.1.2-16/1149 (turpmāk – Līgums) par Domei piederoša īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jūrmalas pilsētas muzejam.

Jūrmalas pilsētas muzejs 2015.gada 16.martā ir iesniedzis Domei iesniegumu Nr.01-07/13 (reģistrēts Domes lietvedībā ar Nr.1.1-32/3080), kurā lūdz atļauju demontēt koka laipu Tīklu ielā 1, jo tā ir sliktā tehniskā stāvoklī. Atbilstoši 2015.gada 31.martā sastādītajam Aktam par koka laipas norakstīšanu Jūrmalas brīvdabas muzejā ar Domes 2015.gada 31.marta pamatlīdzekļu aktu Nr.66 ir norakstīta koka laipa Tīklu ielā 1A, Jūrmalā, no Domes Centralizētās grāmatvedības uzskaites.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un Līguma 6.4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumu lēmumā Nr.394, svītrojot 1.punktā norādītajā tabulā šādu rindu:

30.

Tīklu iela 1A, Jūrmala

-

Koka laipa

-

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumu Līgumā atbilstoši šī lēmuma 1.punktam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF